file v opera42 en-us dilihat dari winrar

H ~
! -~ 0L 0h 1/ 2 31 4G 5‹ 6Õ 7D 7´ 8j 9) 9ô ;» assembler id
Opera Mini mini.bugs.opera.com )http://www.operamini.com/help?version=4.2 )http://www.operamini.com/help/faq/#signed o:A ‘http://www.operamini.com/firsttime/4.2/ id Ï Bahasa Indonesia net,org,com,id,co.id, OK Batal Tentang Stop Mundur Tampilkan ulang Alamat sebelumnya Penanda Tambah Penanda
Pengaturan Keluar Ya Tidak
Muat gambar Hapus Edit Riwayat Simpan Bantuan Online Hapus
Menghubungkan Login Sedang memproses
Sedang memuat
Isikan alamat
Sistem 24-jam
Hapus Penanda Hapus penanda? Menu
Langkah Cepat Naikkan Turunkan Maju
Panggil Cepat Umpan Bantuan Alat Kesalahan !Masalah saat membaca dari server.
Isikan Alamat
Masukkan teks
Harap pilih Halaman awal Pilih Tambah Info Halaman Halaman Awal Cari Jaringan Informasi halaman Protokol Ubah ukuran jendela Ke atas/ke bawah/awal teks Kehabisan memori. 2Pesan teks telah dikirim. Harap tunggu balasannya. %Ada masalah saat mengirim pesan teks. Umum Ikon halaman Ukuran Keamanan Aman Laporan kesalahan Kirim Alamat Atur jam: Judul Lainnya Terkirim (sesi) Terkirim (total) nAda masalah koneksi. Mungkin ada masalah dengan pengaturan jaringan Anda. harap ke %s dan lakukan tes koneksi. Kelola Pesan teks terkirim.
Kecil Sedang Besar Ekstra besar
Efek visual
Penampilan
Ukuran font Download gambar… Gambar Pihak ketiga Gagal menghubungkan ke Internet. eKunjungi %s dengan browser desktop Anda atau hubungi penyedia layanan Anda untuk pengaturan Internet. FUntuk melindungi keamanan jelajah Anda, beberapa data acak diperlukan. OHarap tekan tombol angka atau pindahkan pointer hingga indikator menjadi penuh. ZVerifikasi sertifikat server gagal. Harap periksa pengaturan tanggal dalam perangkat Anda. Tiada ruang tersisa Tampilan ponsel
Sinkronkan Buka Buka dengan Gambar Buka tanpa Gambar Informasi Link
Hapus Riwayat Hapus cookie DAnda akan menghapus seluruh riwayat jelajah. Anda ingin melanjutkan? CAnda segera terhubung dan menghapus cookie. Anda ingin melanjutkan? pHarap tunggu selagi Opera Mini mengumpulkan informasi tentang font Anda. Ini mungkin perlu waktu beberapa menit. Klik di sini untuk mengedit
Halaman Web
Buka gambar Terima Tambah penanda Alamat sekarang Mode layar penuh Buat pencarian… Salin Orientasi berubah >Halaman yang sekarang dimuat menggunakan orientasi layar lain. Anda ingin memuat ulang?
Menginstal Kualitas gambar Rendah Sedang Tinggi Tampilkan ringkasan Pemegang: Domain: Penerbit: Kedaluwarsa: Hapus Mesin Pencari Hapus mesin pencari? Hapus Panggil Cepat Hapus Panggil Cepat? vAnda juga dapat membuat mesin pencari dari field pencarian dalam halaman Web. Klik field tersebut kemudian pilih “%s”. Klik untuk edit… Ambil judul dan ikon… kosong tidak ada Salin dari penanda… Salin dari riwayat… Memuat Mendaftar Anda ingin melanjutkan?
Coba lagi.
Ubah kulit
Peringatan “Text will not fit inside text box. Cari di Halaman Berikut > Anda ingin mencari lagi? Tidak ada hasil yang ditemukan. Simpan Halaman Halaman Tersimpan Halaman tersimpan. Halaman tidak dapat disimpan. Halaman tidak dapat dibuka. Hapus halaman yang tersimpan Hapus halaman tersimpan? Terjadi kesalahan. Akses ditolak. .Harap ubah pengaturan perizinan dan coba lagi. %Pilih folder untuk halaman tersimpan:
Atur Folder Tampilkan pada halaman awal Cari ‘%s’ Sisipkan simbol… Pergi ke Lengkapi otomatis input alamat Pilih… ITidak ada file ditemukan. Harap cek apakah kartu memori telah dimasukkan. Simpan di %s Kesalahan mengambil file. Download Terhenti Download Selesai lKami sarankan agar Anda menggunakan versi Opera Mini yang telah ditandatangani saat menjelajahi sistem file. SKami sarankan agar Anda mengubah pengaturan perizinan saat menjelajahi sistem file. )Tekan “%s” untuk informasi lebih lanjut.
Buat folder
Mengupload Men-Download Zoom Mode lanskap Ubah orientasi layar Keluar dari %s… Sinkronisasi Opera… Penanda lainnya Nota tidak ada file Beritahu Teman Konten diblokir oleh operator. ‘Klik di sini untuk memulai uji koneksi. 0/http://my.opera.com Opera CommunityC?Œ?.Q???QÌ?J???!š?ý?ZÅ6??NcQ?z?M???hÈêt?~áx?Àú???áŸ?Ì$DÁwªï~?^ü?EÓÅ@w??_ê6??ñ$Ï?”C?ö??ÙJÈ\>Ù P1>iMdÚž9ííŸþŒ_???Äò(?_Q;wYzWk”??Ör/çuå’Œ??}?ô^-cÆ{N_YNMÌ?7œ??ÓÎ?ß??u.?Xô?ÂíúéÎÔ[ºæm?%Ð?’??šÂ?t-DŒùJg̵ž2å
‘7?Ô??#KñCO&???íÍT?ôÆ?DLø.#Iùfš>~àb mî?Ð?’ÀŸø 0/http://m.detik.com “detikcom : situs warta era digitalCe?1jÃ@DßÎö.?ê ?@
?nEÕ*Bú%?:?È>@Éb|?Ø’:?}ƒìdX #0?ÙæÍübç??bË{?5
æšRs?ÒF?SÙS3?tZÒR;õæ?ÝØ)Þ?ØF?v???šZ7ô??óF?
5ö?J?QÌË^ÒÎ({öñ?ðN&NýÉÞ[òºÊ?šúž-âÊOî?$?ºëû

-3Ž:KêŒF_?:å^
üG:;ÑéTÊ?ø
öðÌb$?eûÁýèá?ŸáJáe????ñÈÍÅCpgÃ?ÙÐðÀ- ð 0/http://detiksport.com/
DetikSport âCUÑ?mÂ@?ñÔ(?é M?@?61eH??$Â$ &0l ?
ð6ÀùëéétÖ’ÖOw~çƒ?ü?åDÉU?l#MxdÊÞLQ?”ò?o
éEI???O??P??ý?wmÊSŽ?>gÂ
ÕwoKWa??üYõƒ?j^éY??ÁìÌ?šGw??ä@î^ØDÞµÌÈÂ7u??wÖæ7yæž?W?Xª
9?ê?}È?Wÿk7??Íß%aÌJîS?óÍ?rz?v’??~69#>9ÊìF?\Õ? 0/http://www.pramborsfm.com/
Prambors FMECm?MnÂ0?9Bsz?prŽn ä?J??”Ø??X?í?lÛ.z $è???ÏØŽ]? ?HË??oæÍè?ýæXïê?9ÚB?Šgr)?8?\]SœCl??Ï^NÄè?cH?Â*?? Q?Ý[??”???~/îemîå~Öf-ÖÊ;8?Æq?SiÑå?æd??çôú41>qó??/9Ü?+õR?e?Ü?ãb?Ö
/?*Ä?Úä~Ñ?\WÑ?X?EpâeO?áƒþ?äÒ?>@œw?Rù?
s??nîÓ?ß8õ?ÚX
?ÚB?û?BÐdeO
#ûcm?#O?sO?ÍÁéuujNÔÙe?Â)Nah?É[w?qÃØ!Ól?ê?ZbÌìU
yw?[\Àgøwx_6à http://www.facebook.com Facebook >CûO|?ú?~?É#ø?,??
`ò?z˃hrä?ýEŽ<?µä?U}ëF? 1(?Š?<Áø! http://www.friendster.com Friendster.com ?C??ÑÃ0CÙVè
?àÿ{ÌÀê?{{ÜÕ5?4Ž9æy6?ôfÏ?Øc?
ü,??êÞÚ?Û:àl?C??GÒŽ?mÅÅÖsm?&ÞsÇè+é?’
ñèU6[$pÒÙëØ9?f8?,&???ÙP??zà Éé????ÓþÏ???Æ-pKã9ÜŸ?ñ}+?çÔññHÚó?Ö6Hòù?~ “0/http://portal.opera.com/download Free Downloads ZCÍÏ?
À EÑýÛÌ +À
0+?2|,lGY”
é(r_e?Ê?-“)ñ?ú=?µ?,k~Tí?Õò+p?àxY
][àÏ0bä?Ý )http://www.operamini.com/share/recommend/ o:XC?Œ?.Q???QÌ?J???!š?ý?ZÅ6??NcQ?z?M???hÈêt?~áx?Àú???áŸ?Ì$DÁwªï~?^ü?EÓÅ@w??_ê6??ñ$Ï?”C?ö??ÙJÈ\>Ù P1>iMdÚž9ííŸþŒ_???Äò(?_Q;wYzWk”??Ör/çuå’Œ??}?ô^-cÆ{N_YNMÌ?7œ??ÓÎ?ß??u.?Xô?ÂíúéÎÔ[ºæm?%Ð?’??šÂ?t-DŒùJg̵ž2å
‘7?Ô??#KñCO&???íÍT?ôÆ?DLø.#Iùfš>~àb mî?Ð?’ÀŸø 0/http://operamini.com/
Opera MiniC?Œ?.Q???QÌ?J???!š?ý?ZÅ6??NcQ?z?M???hÈêt?~áx?Àú???áŸ?Ì$DÁwªï~?^ü?EÓÅ@w??_ê6??ñ$Ï?”C?ö??ÙJÈ\>Ù P1>iMdÚž9ííŸþŒ_???Äò(?_Q;wYzWk”??Ör/çuå’Œ??}?ô^-cÆ{N_YNMÌ?7œ??ÓÎ?ß??u.?Xô?ÂíúéÎÔ[ºæm?%Ð?’??šÂ?t-DŒùJg̵ž2å
‘7?Ô??#KñCO&???íÍT?ôÆ?DLø.#Iùfš>~àb mî?Ð?’ÀŸø 80/http://peperonity.com/go/to/referer_operamini_ID/start peperonity.com ?CuÎ?ÂPà?À?#T??ªº{G?Å?ã?ê1?Á(NË}ö?Â5uI~ù?üÉ{~J,LV??À??7øÒ`A?*!?)ê@?l/?~/ò?_øY??>Þ?Œé(Õ?ôö?ðD?gÊ?KþÆYýƒrÓÅq^ÈŠ?ß?1^MÃý?U?Úõœ?ѵü?ipÂ?(???fUVa?ô 0/http://kaskus.us Kaskus.usC}?1Sƒ@?ÿÿ_Ðtf?LgBŠ?? Ð?D?ZCrE8î8Â[W3?g??å{ó?-þ}BC??óäõu?ÒëóÂ?]h_ÚÒ?þä>Lh???.œg}éar?påƒjŸl9h?{Ý??!øÉÜF`îÝE6µ??vÊ3??A
º?Ô?žMA_ðïÈå?Ë?jg&?ÊÕ?”
º?óÉ?^Ùbr
0]x??2GL[YI VXÒ;ùÄ?pÀ;? 2òð?=Ó’rÄœý
Vt?wq?)fG$tÆ?A*Û
Å.Mb;>???GÄÌ2º?TR?+?X??ã7Æ+2?*ddL7??7Ém’7È-?è 0/http://www.thejakartapost.com/ Thejakartapost.com ?C?Ðm
? `+XÁ
V???@*XÁ
T?œŸ “âÞñÓÓ?cüá?;îRQ\*ê???’JÏq?æj????ÃóºÔÛ?>úœÁ ºþ=!ûÞJ=È??}kQ9HÚÑÜrÚ
ËîÚ?@W~Èy{ÏçkÅ/þfg9?êÏ Ëñ?$ 0/http://opera.alltop.com/m/ Alltop, Top Opera News jCû^N=økÕïÝ?wÿœ?]î?øÑ?.ÿs&HüïÝ?wAô?w?&?ô Lñ0Uüœùs&Dæ
?Ü?wû1å!??ÜÿçBá:???j:Äõ ûAö`šñ?ý?ê?<= search:google08?q=%s Google wC}?Á À0EWÈ1@ws?Ì?y\?<ZDÂo(5ï? 9??HÁÑ+?îÿ#?õÂ?ÐÍgè?ø?l8å?Vb?yÑ??ZË?wâåÈã#??É’Ûzè??Œž??ë??Oï?ŸÏ<çûyjóË??é$Õ???oÐ???I6Ùeôb??=jÔiß?{/Z@&uuÐ??h^ÈlÐ|L??_4Õ?duQy?:ót5wÒ6?_?Í:Ð{?Eqw??^??È?,ã
search:fastncheap.com?q=%s
FAST&CHEAP ?Cûlù?üÿÿGDækä??/Èðçl?yPà??É~?ü{?ÿÿ_kPåañûIoÈò search:id.wikipedia.org?q=%s Wikipedia ?C??Ñ Æ ƒ?ÅYœÅ?ÜåVè0″”Âú>äà?oÍKb??gŸ?p?e7ÔªòV?%x??Ýtžedñn?1?{Z?’?ûÒI?ëé?NÃn???Q=??Ý?fNî?#??=nfÎ?ì”ç?êÈJži4ÈWR_ü???ù(ÞbG?4?ýi?hø;~ ?PNG

IHDR f ?Ÿ~ô CIDATXÃíYYŒ?u=??WÕÝ3=9
????Jâ”j?-?? R?6å_YŽ? A?|Èo~? Dþ!H ?+ŠœH??Ê?)ÂR??HÜgÈÙ?žÞªêÝ??êžé?DË@Œò0??)T?ºï?sÎ???|??
ÿ#ƒ ë? Ç}?wßýüï??në.?E?fHSU f&?”ªÕj?VûàŸ^?þî;]IÿÃË??`?hÇ?wNDÍÄ?PÄ?Œ?e!Ë2?ùÈÚ$wør?ÐÓG’æ~tü??kW?& ??( ÂÚp!Š?ÑÑÑ?ûöõ>þDuq1{ÿäMAªs?Þ??Üí
???$ÕÕf?biú?L?? ??5µîI2ªj?Xìíéõ?Øhh?H?A???êjÎ-5óËË??KYš)í9ó?L?! ö>øðÄüâ?Ç?^?æ?73#”9â”RTTUUÏŸ?ÿÁ?~äÑM?î?uÈ`ÜÕ?ý??v?õ??={ŠCC+SSsçÎ^ûÉ?’ß}????õí[Û/ùïAÖ??=?tN(??áá?R?WÄÕë?ZKi?,?ËH N???è??:$Òç}}hh)?ÅÕÕj?Fc??”kªÌß?}ǵ???råZÅ4#A!?Ö2??”4ú(š??ÿø??>?!rbÿ?Oîö?UçN^?RýðÃr?<?k??[Y,NüÇ?B??é-?ß0zGGï~úwÏ?õý?ÉÉ?$?Ë:!jÏ*(Š}}}]]=?Å4 ???fRË?
?F?"<Ð?Úã\_äËÞ?ãØ
Ånï?à?H?Z52GJ ??SY\\ $IŠÈ4ƒ
?t*PU??0o?Ž?Gößyà??^œ_8ùÖ[??ÎavÖ

Í<?ýþûbõÒ?Å?Oýjî?úúwî?ýŽ?}?LÒå?iöé??5~É?|8ï7õ?ïÚµK?^mÌÏ/??Ó?.?5òçkdM$b??Ñp?ææB\îî.??4IÒ`&v?_?`õF-Šâ(Š?T?"Â?Û??H+ÐDÄ{?NëõZV?u?ìxä?ùfròµ?Â?oÇss?'ë??Ë*ý??ÐsðÐÊû? ?J?Û?Ü{ßWž;pì?]?=vüþ~ü?o?õú?Cæ? j/?sê??Û6?Jé?siµŠ,??3?U?ªQÉŽ'
a1I{?Å?wEBŒÅz}Ð{?XXX?ÖÌÌ (b??I?Ç??I???ŠäI?H?ò9õœª?ÏÒ??ÎÈ?îºëò?ë<5MOCr2?MOÕßûùÈ?Ã?í;|'òÈÉgÿù?é3?ùg/ì}ò?Ï|ùŽGsQ4?{ÏØ?#Sãã7NŽß?e??žØú3Šãþ??~çüÊJsy??@t?HH?~=3?EL?![%? ]N ?Y)Ø??f??ÆJµ& e?kõ4
fÞ?B!öÞeYf?sÎ,?Æy??ªfAE?wN]!i6?4ëŒ?ÑŒæ???C!dyäâœë._ž?>µ??ûñßQ 2!
Á8WK?gç6g?Šei{? @ÏÈ?û?úüOüV?ðpH?ÆÒÒùW_?øúëµÉ#{??n?ú??gøhCªÌ?q?ØÓU*./5ª??9$ ? @kÓZFÎõ2Î93m[Ñ?”ñ~?X?7š!Û{?êŒT
ÁŒ”š?i>W9 išHÓE?!f$?Î?”wÅâ?cÏyöÙ?zzŠêƒ?lgÆü38_?ÖNoÙ6ñ?o5.œ??åa?æÍû?ø%_( X?š:ýÍoœû?]ºtiËÁƒGÿöï|WI?[ƒìoöïíæFö?Ë???iK?êD0?t??ä B 3Õ?PÍ?!b?ìÜ?R?\?&9?$g???4
YB?Y^ÿ?I?[ ªj!@?êhfYÖ?/??t?gÛX?î?avÌ?ÞwÅq?j?Þ@0?ÎAT@nc5róZtxÓž=Soÿ4??íÙöÀç?~îÁžmc!k6}?ÐfÙÆjET{“cV?8?
T “Ú.Ý]k1rSÚyKsWTHÞúMHOÆÎŪ?4??zçZ
Z??k)BB0W8I#?È;Õîîv$T;ŒÕ ?ÑÌ,I?`ÁçÂl?ÊÙ3Ÿ?!úvíÞùÛOÝþôÑ?á ?W?^ÿé??úÖ77Ýy?o?e?Â?ŠÄª
df?yÆ??8??v?}ÓÅúQœ?Úiæþ?ÑÌ`æ?H? ?AEårÏôô?:
ÁòýÙ?ò?>g9@Š*ÍÊårÇyä??RYœ?k?iYÁÌ,dk?ŠlÞÔ???$u?ëæ?ŽB?ÜsÛm=;v ?MMMýìí?ßýîì;??üþy?Ôj???ðw@ËË???\?”?ÉyÐ)hnl?T ÍH?Ñ?`Hé??åÅÑÑ-/^ÌÑ?ÀIK?í?ŒVGЪ?äÖ?[
?Ö??rá?ÁûîÙ?C?SçÄ?B?aœ?~}áâËY;íºuï?zþÜâø/+?é?ëî??rå_?=õ?zàÔ_üy?eemÏ@@@?Yf??ëTUD?\?1?På?ž??Æ??ÌŒF?ÚÒ?t?üÅå}wïÜ?ãÒ?ËY???Ñ??ÍMk?*4ëïï;}??B ?ÉÂñwŽÏÌè?Ñüè?ïý{ãì?òÆGÛÂìp !P@µíb???8QÊg4 œ@EHË?Öþ1ËÙ?ù?=>~?XÒ=?7Öj5Í?-h@?Ÿ?å??T*mÚ4pdafË/?oU??SñìtC$ÛxÖ???V Ë`Iĵ<ôÖ?0kNNÎLNÎ?þŸëÙ??ùŽ
??Œf é?P?M?:?i&7çÊö? ?@!?;?B?µ?,ÐY36BH?4 E(ž:ùÀ?+KÛw?öö?BQâ?Y`æ µ êà?T????Üüla~n!XÇ?Ù
vó3?JTùÙÏýÿø?ÿ?ãÌ?äÒÒÒøøøŸ ßðÒK/ýÕK??<ô?7öéåÑ{ÿÀä??þµîî?ï?çåþþ?G??øâ?'Nœ?œœ\?ÀéÓ?ó??ø?ÑÛó;ož?bù??iäÍM4?LQ%/??Ø?-áQoLÿNÒ??USA?J^:?ÃæXJGÎ?1óëÈ 9?@µ?$kÍ?fv,Ô,C??ô!b
Ÿ
pW`V???òqHºÌ\Æ?gDuÑIÀÙÄ\ÊuK8Ë.
U1z??
qY2?
)?š[?æBäø8lÀ(?mŽ?pŒ, ïW?e]Ñð?h,Øí??ìD^ç+ž3ºÃò??ÍÃn??Ï?ÜÏØí6ƒÖÃMä6H
éDdZ?Ÿ??ÛkPG??ÄH?ö|pË??ÜyU?à=d_VKÃôŒ?1??:??
1ç?ÂŽ`ÂÙõù?X?Å?µÐŠ?å%”? j??;?ÐÈëk?
q?.ÄÇ?G?ŸÚ?x??gÞ? ???v=FþŠØ?t”n?r?QÓ?_#8″?Ðå{í?Ô??ÑCÍ???Ý5.ñDÜ?íZ??éþ!aFÕö??Õ?Çv?Fm} XÿË1hB`??CãÿÏ?D þÿHõISÿI)QP??Sÿ?î’???
8t`ªÿÿ?c#P?ØÔƒÀgcì:p?ÿ??\ê!:
?ù?úï~ïþÑñ?ü?àEAêÿ?û^þk?????
0L` ?þçÌ??Ÿ?ÿÞý(èÀ` ??Ô ??wqY V?_ýC??
@W|KûÑñQb:>õ`y?=0LÇ???K Ítìê?õ?\êq?Á?žv C?Ï??0à??üpNÀ`C?
?#d[;m?????a
à.žp'”?9 Måû/U???GdW?BòŽµç?R^{;/?K.
?û5-?é?ñyÈÁ?Ã?7ÅôÎÇËSÆ?isŠîZ/O?6?ô=Ãm?Ò?YÐxÏØ?õËzºrM?òž6AÿO?ûF%??ê}?ì=Ñ?ÞA?eüÝ;t?üµÊóœ?{ÛWÕ
Yð8ªQ?õ??è?6ÛÎë}Oï[W????êÐC??ÞÕ?q?\ÿò/CÅÏ?qà à??õ6Ðiå??
?&}Üx?)]:e:???šÜx ÝE
pFrlÇ?èè.UÞ?ßÿxš?ÙOCPw?JëË???Ð?R-Ö?éŽ{?
???7Z4J?æwÂõ]?Àj?ŸôI)?Ï&\/š?x?â?ch=CNü?ëÍ]ñù ÑHjú??tÜ*æMõÕq~^çß’ç????öx NnÁè|ÒÛD_qr}µzÊKÊÉe}^1ìŠx?ÒÓ??ô?º?Ór??xÓg?sGûþë?a_?ÿ????ö=ÓÛ2ää8ßj[???ÕSsØÀiyY3Œk?Ãp?ïlÚ?6aSYT?ÞÍÄËz?1U?Og\ë?éÿîoCÅÎ?qƒ0?á??õ6ðiîXÀ?Hã7Ôî?%m:??{p??;gî$lL??”!û9ÈUô:ôýâÍÔì:ð?3Mß?:nŽÁuoW=ô?óþ??G?Þ?”?úÞ?ñc?[øÌýLÓãÕ3ýßóC?Ï1?DPà?}åSåì6?ÛDl??Ý`ÒÍÄ”KfsÁÎ^?P?ekñ?ÕÅ3T?þ
??éÖ?6?cZz?ãÞÇ}ÔAž:pâŒ??>Ã.Í?C ?ÅYårVXèJÏì?ÈÐ ?^w??)ú*,OéPý?????K?ç,?^^??Üé\?œ?vnæf?\?î??žŽ6É07iκ???;ï?????K??M8ËMgå}üy*mru(DiO?ßró’e~??ÍÈMU?ä? oÔêô7ü{J??ó????þ9ýaíÏ?_kª?~??nò[?ÈÒáijÎ*7êõÞ??^???X???? y=Á’Î vgÑÄÔAo?E?šÔœy
5ÛzÙ1w?gØ?[oå?~4ÿCPTíÏau?0?á:?)@B% ?*!* H??)ÈMÛm?mìZÛýòþmÈÃÀB!?þX?cî`?Ê?/Ôõ:ã??ïœÐ]2ÿÕ?ý;?Z:B?o???µØ?c)???bÔòmÖ?}YW]ssÕ?v}=Â}?/M??ï??L}??Üh?}UÙ?öÍÅ?þ?ì?ŸÜGäÆÔé?d7À|ðÁ|ðÁ|ðÁ|’}??Üð?>/?ñé}?øzò?kë[?äÆ,?|???Ÿe?Œ}??\ÉÆÖòV?}-ßVøá[??äN|w??’Ù]v}=º=ŸÎXùôÒöõ~á??:
Ÿs?jNÝçÌt??ŸB?éÕÝßw?ðŒÎÞwNg???NÃcm?Ú?BÝ?CíŽÁ À G?Ìâ
??+??+tgq!Xª??EDèÏäç??G>w$?ŠEAàú?![N?P+?h~j1üâhÅð?E??K&ê?æBqA=æÚ?lÌ
?û@ð2[êÿÍCHæÜh~ß^FM?ð?ó?&/CãÿÏ?HáGAÒTÿ{GŠŽ??ÿÿÓ^=??ÿœ!FB=ÿ{?OÄÿÿÿZõÿÿ?PbÔCÔÁÀ?U?ÔÿœùàW??õüÿ?? ?þs??ú?? WCàß??TCtüÞ
??V? ??Ø! Cí?Á
ƒ0EÙ yV`Vè
]?X?+t??À
Y!Â?JH??”?\?R??êðÁïÛß?/?$?ÏhÿÆO??ôÞÊœƒé?2-ö?zšû??^ä+#Rp<.VZé?õN?R?G1MÍP?kLùý(??t= óù??F??4}ðN?ts?_s4x?ævÏ???öEA” GªnÍâö:ŽŒfÔ$,Î??ª?/*???cP`E??ØâmñôØW
?m?LÕYþêßžÂVEY|??Ø,?9 øÇ:[ùw
?ê$2rG?Š|Ô?ûûÍ GŠ2h?öœAYzzÎ?Û?u>7a?ç_??’CíÏÝ
ƒ ð+?+?+??+t??à

?@?*\{?D?BmßúÐû?Ä?ß}XAõ?QdûžZËÇÚò?-ë S?å?yá/sMÉÃcÃÔ$??p/Ãò;6?éÒ{dô^X^ö1?{?NSM?a?Ëß:`þnYúwóÓ
R?Ê
M_ï?W Ì?åÉkz9iêšült?æ?”?y?ýõO?>’??ñŒõ^?Ã?W?ŽñâHÇŽ????Ïü?cýO>7C µ?=RÃ0?uƒ$7È?
d&?à
??k:]A-?:?Õ??4@ãB?+?Ãú?e?7?Û`??ñ???Û?4i&???ÕcbÅ?z?š3Æ??_?y3ò?éÝbºç_ø8nuþ?ZŽàcÂ:G?o??N?m????cUe??H?îâËÔŠ?ÇÉ2?òÊ
âb?sÚÔæ?,xye8Í?6œÜŠ$?ûX{ÕíïfÁÁ3Qí?Wô’?Ú|ÿGýX
å1ÛUþ9ù???ÂÓ{?ñuî?A7MÐVX2hÃË?ªÌð*U??Ýæ??ÂI’?_+?sÒ+J@7PØuÊ?)\1
:òP?ò
=è”!õ6;æ?ÀIz/\)??@UÝ!?\ºx:??ŽêVÔûø?õwüÓz<ý?lÏ)_çNz?A[Q??Úp'?ªÌŠ*ƒ*SÃ?Â?s'
'g'??Ü?Ã&Ú ºH?nç?ÊpJï?èV??pèEÒÍ?k?!?TÐô?C~'Aõå??ï???!ês~Ham ú?Eþf?Ü?ûªiß|ñSvË??qµa?l?ç?îv]ŽªåŽf;þ

Iklan

About ksatriawap

Menyelam dan Menerbangi Jagat Maya Lihat semua pos milik ksatriawap

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: