a.class opera42 en-us dilihat dari winrar

Êþº¾ – ²(/)Ö/0@defô¹ADFG M Q + 4øù úÍûå UÄÙ ?íæÚ ÛÜüîÅ ýÝÎïÏÞ \ W h m t u X R ` V „ d � ß O ] l s u v x z ² ¶ ¹ º è ï ø ú û % 5 Ñ Ó Ô Ö O x z ¢ Í Ï Ñ Ó Ô Þ à Ñ Ó Ñ Ö C
N
O
P
Q
R
S
W
]
^
_
a
b
c
d
e
h
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}


Ž
œ
ž
¢
£
¤
¥
¦
ª
³
·
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ð
Ñ
Õ
ß
á
â
ã
é
í
î
ï
ð
ñ
ô
ø
ù
ú
ü
ý

!
#
%
&

(
*
,
.
/
0
2
4
6
7
8
:
;

@
A
B
D
E
F
G
I
J
K
L
M
O
P
R
S
U
W
X
Z
[
]
_
a
c
d
f
h
i
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
ƒ
ˆ

Š

Œ

Ž

˜

š

œ

ž
Ÿ
 
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
­
®
¯
°
±
²
³
´
µ

·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Û
Ý
Þ
ß
à
á
â
ê

&
7
9
;
A
B
E x Í M O ] a x z “ ¢ ² Í Ï à í ú û $ – 3 9 : ? E J M P S Ó Ô Ö Ü à z ‚ Ò Þ %
ã
å
{
|
Ù


T
V
Z
[
f
g¡
§
¨
©
­
®
Ó
Ô
Ø
Ù
ä
ë
ò
ó
þ
ÿ

)
Ù
Ú
å
é
î
÷

#
$
*
+
.

?

@

F

G

H

I

J

L

M

N

P

Q

S

U

V

W

X

Z

[

\

]

^

`

a

b

c

d

e

g

h

i

j

{

|

~ƒ

ˆ

Š

Œ

{
U
g
 
¨
µ
Ô
Ø
ç
ó
ÿ

å
è
ë
õ

#
K
T
Y
c

Ù
|

p
v
x
õ
n
t

©
ª
¿
À
Ò
Ó
Ô
ò

t
u
x
z

Æ
Ç
Ú
Û
ç

{
o
q
t
t
y
§
ø
¢
£

|
¼
½
¾
Å
÷
Ê
Ì
Í
Î
s
{
œ
·
Ñ


“r
“�
Ҡ
““
“š
“œ
“Ÿ
“¤
“¥
“¦
“µ
Ҧ
“Ë
“Ø
“Ù
“æ
“ð
“ö
“ù
#{
#|
#�
#–
#—

#™

#›#$
%w%

‘¯
‘í
(}


*k
*p
*|


+}


,m
,{/p
/{
/|
/ÿ
/
/

/
/
1l


6
7
7
8
9�9
;
;
;
;
;
;

)
0t
2
2
2
3

3
4
5

:þ ![ ¬DE S� ] i\Ç] «”^¦#§¨_é$`¯%°ab&† ¯c±«×ˆØ 3šºÈAÉBœo ®0Ú1Ûú¯Ü£[5 [\ݼü^о¿ÆDzý´¤¿ÀÁþ_áRS?𵶣ã ÅÆ} f¥“Uè›hŒ¥Oõ:»g®…Ùÿÿÿÿ ÿ777ÿ:::ÿpppÿ———ÿ¾¾¾ÿÞÞÞÿîîîÿðððÿÿ ÿÿ(0 € Ÿ¿ ¤Ç ¦ÿ Ø úÿ þ ÿ ÿØ ÿù ÿÿ _? ©€ @@@ Dd¬ \\\ °Ðÿ ÀÀÀ ÎÎÎ ÿ ÿÿÿƒÙ« 502! <nórQR[àÍj ægÿÿÿ € 'À B@ w@ l%Œ ÿÿÿÿ'/(/(0(@(d(f(ª(­(®(µ(Î(Ï(Ô(ï()(ê(ì( Y( Œ)/)0)@)d)f)ª)­)µ)Î)Ï)ï)ê)ì) Y*/*@+/+@,/,@-/./.@///0/@/d/f/g/ª/­/®/²/µ/Î/Ï/Ð/Ó/Ô/î/ï//////)/*/I/é/ì/ô/õ/ / / / /
/ / / =/ Y/ o/ x/ �0/000@0d0f0ª0­0®0µ0Î0Ï0Ô0ï000)0ê0ì0
0 0 0 Y0 Œ1/2/3/4/4@5/5@6/7/7@8/8@9/:/;//>@?/@/@0@@@d@f@ª@­@®@µ@Ï@Ð@Ô@ï@@@&@)@I@é@ê@ì@ô@õ@ @ @
@ @ @ Y@ o@ �@ ŒA/A0A@AdAfAªA­AµAÎAÏAïAêAìB/B@BdBfBªB­BµBÎBÏBïBêBìB YC/CdCfCªC­CµCÎCÏCïCêD/D@DdDfDªD­DµDÏDêD YE/E@EdEfEªE­EµEÏEêE YF/F@FdFfF­FµFÏFêF YG/GdGfG­GêG YH/H@HdHfHêH YI/I@IdIfIêJ/J@JdJfJ­JêK/K@KfK­KêL/L@LêM/M­MêN/N­NêO/O­P/P­Q/Q@Q­R/R@R­S/S­T/T­U/U­V/V@V­W/W­X/X@X­Y/Y@Z/h/i/i@j/j@k/k@l/l@m/m@n/n@o/o@p/q/q@r/r@s/s@t/t@u/u@v/v@w/w@x/x@y/y@z/z@{/}@~@@€@�@‚/‚@ƒ/„/…/…@†/‡/‡@ˆ/ˆ@‰/‰@Š/Š@‹/Œ/Œ@�/Ž/Ž@�/�@�/�@‘/’/“/“@”/”@•/•@–/–@—/˜/˜@™/™@š/š@›/›@�@ž@Ÿ@ @¡@¢­ºÎ» n½î½ñ¾îÂÿà ›Ö/Ö0Ö@ÖdÖeÖfÖgÖªÖ­Ö®Ö²Ö³Ö´ÖµÖ¶Ö·Ö¸Ö¹ÖÈÖÎÖÏÖÐÖÓÖÔÖÕÖÙÖêÖìÖîÖïÖðÖòÖóÖõÖøÖÖÖÖ Ö
Ö
ÖÖÖÖÖÖÖÖ”Ö$Ö&Ö’Ö(Ö)Ö*Ö-Ö.ÖFÖIÖKÖLÖMÖiÖkÖlÖ‚Ö…Ö–Ö™ÖáÖâÖéÖêÖëÖìÖôÖõÖ Ö Ö Ö Ö
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö #Ö $Ö %Ö &Ö ‘Ö (Ö )Ö 2Ö 7Ö :Ö ;Ö >Ö GÖ IÖ LÖ NÖ OÖ YÖ ZÖ _Ö aÖ cÖ eÖ oÖ pÖ qÖ vÖ xÖ yÖ zÖ {Ö ~Ö Ö €Ö �Ö …Ö †Ö ‡Ö ˆÖ ŠÖ ŒÖ �Ö ŽÖ “Ö ”Ö •Ö —Ö ˜Ö šÖ �Ö žÖ  Ö ¢Ö £Ö ¥Ö ¦Ö §Ö ©Ö ªÞ 5ß œà nâªâôäªåÑæ çÒù­û­ÿ­­Ïõ)­ÏÒÔïõö ),Jhjƒ—¹ % , . 8 E F l Ÿ A C ‘ ’Í K
˜ Jª n2ª3 k4 6Î6î6
7Ì8ª9ª: ;­@#A bBÏCóO!P#Q#R 5S#TÈUGVòWªXªYªZª]ª`
` a©b«c 9c <dÏe e fÏg m(n ‰pËq
r„s rt uªvìw­xõx)y¬zí{Ï|H~ ~ Ï€Ò‰ Š+‹ �Œ /�«Ž � � ‘ ’ª”
•Ï› g› s› ™› ¨œ j� ‹žªŸ o î¡ÿ¢®¤Ï¥
¦È§É¨ ©Ê© ­ B®Ï°ÿ±ª³ª· ¸Ô» ¼ª½ªÀ
Á }ÂÏà ^ÊªË®Ì Ñ Ò ¡ÓÏÔ­ÕëÖ­× ­Øªßªà ã«ä çªè­ñ xöª÷ …þ @ H ±g À€ # – / 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z À€À€ À€ À€ B %s .. /t /v : [B [C [I [S aA aB aC aD aE aF aG aH aI aJ aK aL aM aN aO aP aQ aR aS aT aU aV aW aX aY aZ aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az b1 ba bb bc bd be gc h1 o: sp kB %&= %00 ()B ()I ()J ()S ()V ()Z … /c/ :// LB; LJ; LZ; La; Lf; Lg; [[B [[C abs get key max min o:X o:a o:u pop put run si: sk: À€? ()[B ()[C (C)C (C)I (C)Z (I)C (I)I (I)V (I)Z (J)J (J)V (Z)I (Z)V (Z)Z Code Exif POST [LZ; cwd: ext: get: keep keys open push put: read set: size skip trim wait www. &=?#: ()La; (BI)V (I)[B (IC)V (II)I (II)V (II)Z (JJ)J (ZZ)J (ZZ)V ([B)I ([B)V ([C)V ([C)Z ([S)I close feed: flush menu: nint: open: reset sets: space start timg: tssr: write (I)LI; (I)La; (III)I (III)V (IIZ)I (IIZ)V (I[I)I (LI;)V (La;)V (La;)Z ([B)[B ([BI)I ([BI)V ([I)[B LCode; append charAt cwd:.. delete equals getRGB insert length mkdir: openp: remove (CIII)V (IIII)I (IIII)V (IIZZ)V (ILa;)V (I[BI)V ([B)La; ([BII)I ([BII)V ([B[B)Z ([CII)I ([CII)V ([I[I)V ([SI)[B Browser classic dialog: drawRGB forName getName http:// indexOf isDigit nextInt readInt readUTF repaint s=1&r=1 s=1&r=2 search: server: setClip setFont setSize setTime 00# 0 0À€# ()LCode; (II[CI)V (I[BII)V (I[CII)I (La;II)V ([BII)[I ([BI[S)V ([I[I)[I drawChar drawLine drawRect elements fillRect getBytes getChars getClass getClipX getClipY getColor getWidth history: https:// intValue myopera: overlay: parseInt readByte readLong schedule setColor toString writeInt writeUTF (IIIIII)V (LCode;)V (La;III)V ([BIIIZ)I ([BII[C)I addRecord arraycopy bookmark: charWidth compareTo drawChars drawImage elementAt getHeight getRecord notifyAll readFully readShort setCharAt setLength setRecord socket:// substring writeByte writeLong
00* #
(LCode;Z)V
(La;IIII)V
([CIIIII)V
([I[I[I)[I
10.0.0.172
Exceptions
New_Folder
addElement
charsWidth
drawRegion
drawString
freeMemory
getDefault
getKeyName
getMessage
getRuntime
numRecords
speeddial:
startsWith
writeShort
(IIIIIIII)Z
(La;IIIII)V
([IIIIIII)V
([IIIIIZ)[I
Server says
createImage
getGraphics
getInstance
getPriority
getProperty
lastIndexOf
nextElement
readBoolean
server:test
setPriority
stringWidth
toByteArray
toCharArray
toHexString
toLowerCase ([IIIIIIIZ)V Content-Type InnerClasses deleteCharAt deleteRecord feed:start// firstElement getClipWidth myopera:sync nextRecordId nint:dialog: server:reset server:setup setElementAt writeBoolean
(La;IIIIIII)V
X-Online-Host
currentThread
getClipHeight
getNumRecords
myopera:async
myopera:login
removeElement createRGBImage ensureCapacity getDefaultFont java/lang/Math java/util/Date myopera:logout myopera:signup X-OperaMini-URL application/xml getResponseCode hasMoreElements insertElementAt java/lang/Class java/util/Stack java/util/Timer myopera:///b/f/ openInputStream openRecordStore removeElementAt serviceRepaints setSocketOption closeRecordStore enumerateRecords getSizeAvailable java/lang/Object java/lang/String java/lang/System java/lang/Thread java/util/Random java/util/Vector readUnsignedByte setRequestMethod Ljava/util/Stack; Ljava/util/Timer; currentTimeMillis deleteRecordStore java/lang/Integer java/lang/Runtime readUnsignedShort removeAllElements Ljava/lang/Object; Ljava/lang/String; Ljava/util/Random; Ljava/util/Vector; java/lang/Runnable java/util/Calendar java/util/TimeZone server:gettitle?u= setRequestProperty ()Ljava/lang/Class; (Ljava/util/Date;)V [Ljava/lang/Object; [Ljava/lang/String; getBaselinePosition getResourceAsStream java/io/IOException java/io/InputStream java/lang/Character java/lang/Exception java/lang/Throwable java/util/Hashtable openDataInputStream ()Ljava/lang/Object; ()Ljava/lang/String; ()Ljava/lang/Thread; java/io/OutputStream openDataOutputStream ()Ljava/lang/Runtime; ()[Ljava/lang/Object; (I)Ljava/lang/Object; (I)Ljava/lang/String; (J)Ljava/lang/String; (Ljava/lang/Object;)V (Ljava/lang/Object;)Z (Ljava/lang/String;)I (Ljava/lang/String;)V (Ljava/lang/String;)Z (Ljava/util/Vector;)V Ljava/io/InputStream; Ljava/util/Hashtable; java/util/Enumeration ()Ljava/util/TimeZone; (II)Ljava/lang/String; (ILjava/lang/String;)I (ILjava/lang/String;)V (Ljava/lang/Object;I)V (Ljava/lang/String;)[B (Ljava/lang/String;I)I (Ljava/lang/String;Z)V (Ljava/lang/String;Z)Z (Ljava/util/Vector;I)V (Ljava/util/Vector;Z)V ([Ljava/lang/Object;)V ([Ljava/lang/Object;)Z java/lang/StringBuffer ()Ljava/io/InputStream; (IILjava/lang/String;)V (IIZ)Ljava/lang/String; (ILjava/lang/String;)[B (ILjava/lang/String;Z)V (Ljava/lang/Runnable;)V (Ljava/lang/String;)[[C (Ljava/util/Vector;II)V ([BI)Ljava/lang/String; ([Ljava/lang/Object;I)I ([Ljava/lang/Object;I)Z java/io/DataInputStream (La;Ljava/lang/String;)V (Lf;Ljava/lang/String;)V (Ljava/io/InputStream;)V (Ljava/lang/String;III)V (Ljava/util/Vector;[BZ)I (ZZ)Ljava/util/Calendar; Ljava/lang/StringBuffer; QWERTYUIOPASDFGHJKZXCVBN java/io/DataOutputStream ()Ljava/util/Enumeration; (I[BLjava/lang/String;Z)I (Ljava/io/InputStream;J)V (Ljava/io/OutputStream;)V (Ljava/util/TimerTask;J)V Ljava/io/DataInputStream; (Ljava/lang/String;[[C)[[C (Ljava/util/TimerTask;JJ)V ([Ljava/lang/Object;[I)LI; Ljava/io/DataOutputStream; java/lang/OutOfMemoryError ()Ljava/io/DataInputStream; (C)Ljava/lang/StringBuffer; (I)Ljava/lang/StringBuffer; (J)Ljava/lang/StringBuffer; (LCode;Ljava/lang/String;)V (La;Ljava/lang/String;La;)V (Ljava/lang/StringBuffer;)V ([Ljava/lang/Object;)LCode; ()Ljava/io/DataOutputStream; (I)Ljava/io/DataInputStream; (IC)Ljava/lang/StringBuffer; (II)Ljava/lang/StringBuffer; (Ljava/lang/StringBuffer;I)V java/io/ByteArrayInputStream (ILjava/io/DataInputStream;)I (Ljava/io/DataInputStream;I)V (Ljava/lang/StringBuffer;II)V java/io/ByteArrayOutputStream javax/microedition/lcdui/Font 0./:_-~%$?=&!+#*@,;\'()0# (Ljava/io/DataOutputStream;I)V java/lang/InterruptedException javax/microedition/lcdui/Image javax/microedition/io/Connector javax/microedition/lcdui/Canvas Ljavax/microedition/lcdui/Image; [Ljavax/microedition/lcdui/Font; http://server4.operamini.com:80/ javax/microedition/io/Connection “0./:_-~%$?=&!+#*@,;\'()01 1À€# !()Ljavax/microedition/lcdui/Font; ![Ljavax/microedition/lcdui/Image; !javax/microedition/lcdui/Graphics “(LCode;Ljava/io/DataInputStream;)V “(Ljavax/microedition/lcdui/Font;)V “Ljavax/microedition/io/Connection; “javax/microedition/rms/RecordStore #(I)Ljavax/microedition/lcdui/Image; #socket://server4.operamini.com:1080 $(II)Ljavax/microedition/lcdui/Image; $javax/microedition/io/HttpConnection %0 01./:_-~%$?=&!+#*@,;\'()1**## %()Ljavax/microedition/lcdui/Graphics; %(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Class; %(Ljavax/microedition/lcdui/TextBox;)V %javax/microedition/io/InputConnection &(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object; &(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String; &(Ljava/lang/String;)Ljava/util/Vector; &(Ljavax/microedition/lcdui/Graphics;)V &(Ljavax/microedition/lcdui/Image;III)V &([BII)Ljavax/microedition/lcdui/Image; &javax/microedition/io/OutputConnection &javax/microedition/io/SocketConnection ‘(ILjava/lang/String;)Ljava/lang/String; ‘(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I ‘(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V ‘(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Z ‘(Ljava/lang/String;Ljava/util/Vector;)V ‘(Ljava/lang/String;Ljava/util/Vector;)Z ‘(Ljava/lang/String;Z)Ljava/lang/String; ‘([IIIZ)Ljavax/microedition/lcdui/Image; ((Ljava/lang/String;ILjava/lang/Object;)V ((Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;I)Z ((Ljava/util/Vector;I)[Ljava/lang/Object; ((Ljavax/microedition/lcdui/Graphics;II)V ((ZLjava/lang/String;I)Ljava/util/Vector; (([Ljava/lang/Object;)[Ljava/lang/Object; (javax/microedition/rms/RecordEnumeration )(Ljava/lang/String;)Ljava/io/InputStream; )(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;IZ)V )(Ljavax/microedition/lcdui/Graphics;III)I )(Ljavax/microedition/rms/RecordStore;[B)I *(Ljava/lang/Object;ILjava/lang/Object;II)V *(Ljava/lang/String;[BLjava/util/Vector;Z)Z *(Ljava/util/TimeZone;)Ljava/util/Calendar; *(Ljavax/microedition/lcdui/Graphics;IIII)V +(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;ILa;)V +(Ljavax/microedition/lcdui/Graphics;IIIII)V +(Ljavax/microedition/lcdui/Image;IIIIIIII)V +javax/microedition/rms/RecordStoreException ,(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/StringBuffer; ,(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuffer; ,(Ljavax/microedition/lcdui/Graphics;IIIIII)V ,(Ljavax/microedition/lcdui/Graphics;IIIIIZ)V ,([Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;ZZZZ)V -(Ljava/lang/StringBuffer;Ljava/lang/String;)V -(Ljavax/microedition/lcdui/Graphics;I[CIIII)V .(LCode;Ljava/lang/String;ILjava/lang/String;)I 4(Ljava/lang/String;)Ljavax/microedition/lcdui/Image; 6([BLjava/lang/Object;)Ljavax/microedition/lcdui/Image; 8(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object; 8(Ljava/lang/String;IZ)Ljavax/microedition/io/Connection; 8(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String; 8([Ljava/lang/Object;[II)Ljavax/microedition/lcdui/Image; 9(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)V 9(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V 9(Ljava/lang/String;Z)Ljavax/microedition/rms/RecordStore; :(ILjava/lang/String;ILjava/lang/String;)Ljava/lang/String; :([BIII[Ljava/lang/Object;)Ljavax/microedition/lcdui/Image; ;(Ljava/io/DataInputStream;)Ljavax/microedition/lcdui/Image; ;(Ljava/lang/String;)Ljavax/microedition/io/InputConnection; <(Ljavax/microedition/lcdui/Graphics;ILjava/lang/String;III)V F(Ljavax/microedition/lcdui/Image;IIIZ)Ljavax/microedition/lcdui/Image; G(Ljavax/microedition/lcdui/Image;IIIII)Ljavax/microedition/lcdui/Image; J(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String; N(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/util/Hashtable;)V S0 1er2ty3ui4df5gh6jk7cv8bn9mÀ€*À€# 0E1T2U3D4G5J6C7B8M9€*## ZÀ€0+01./:_-~%$?=&!+#*@,;\'()12abc23def34ghi45jkl56mno67pqrs78tuv89wxyz9À€*# *# {(Ljavax/microedition/rms/RecordFilter;Ljavax/microedition/rms/RecordComparator;Z)Ljavax/microedition/rms/RecordEnumeration;@c1dd7ab77e2c967746fe10681026c920f864811321bcb8be6bbfa5a03fda4e16c9c8db3af280f7703366e778e93c55e7159a8852d2b1381e521a337f22b1406cddf41a3114aecb4f4bfe79e0c5aa2ba8824fc989cb8bdcbf8ec5cef5176bfd4059f229b91bfa025126b295f9c409e75f6f6415ee094fd7f5dfd395a1f431668c5a08e88de891dc4dd38d4e9aa9b9c00dc604a0428e3aa5a28ccfa75af099147b 428a2f9871374491b5c0fbcfe9b5dba53956c25b59f111f1923f82a4ab1c5ed5d807aa9812835b01243185be550c7dc372be5d7480deb1fe9bdc06a7c19bf174e49b69c1efbe47860fc19dc6240ca1cc2de92c6f4a7484aa5cb0a9dc76f988da983e5152a831c66db00327c8bf597fc7c6e00bf3d5a7914706ca63511429296727b70a852e1b21384d2c6dfc53380d13650a7354766a0abb81c2c92e92722c85a2bfe8a1a81a664bc24b8b70c76c51a3d192e819d6990624f40e3585106aa07019a4c1161e376c082748774c34b0bcb5391c0cb34ed8aa4a5b9cca4f682e6ff3748f82ee78a5636f84c878148cc7020890befffaa4506cebbef9a3f7c67178f2 StackMap javax/microedition/lcdui/TextBox 1
G @ê Ö¹ Ög /g /f 0ê Bê (ê Gf If Eê C@ Ö· Ö¸ Öµ /d Öe /ê ‚@ Öé Cd Ö 2 G/ @ Gd /² Ö/ Ö² Öê Ö ,/ -/ 6/ Öf // @/ Z@ 0/ (/ 4@ A/ )/ Cê B/ (0 ‚/ C/ )d Ö¶ Öd D/ Z/ U/ :/ I/ N/ 9/ ;/ ‘@ Ad (@ x@ E/ Ö Y /é @é F/ Ö0 0ì /0 V/ J/ P/ +/ T/ Dd M/ H/ Ö@ /@ „@ ‰@ 0@ @@ …/ )@ …@ z@ y@ A@ O/ / B@ ‰/ F@ K/ T@ V@ E@ P@ t@ u@ D@ Hê Öë Id Dê R/ G@ H@ X/ J@ Jd Jf I@ ƒ@ Q@ K@ O@ L@ M@ N@ R@ h@ S@ Y@ U@ Q/ W@ X@ '@ L/ ˆ@ i@ q@ *@ ¡@ +@ j@ k@ ,@ -@ .@ 1@ Lê 2@ 3@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ p@ :@ 8/ Jê Bd S/ Ö Ö Z �@ r@ Fd ~@ ;@ @ ?@ †@ Hd @ ‡@ Š@ ‹@ €@ / 0µ Œ@ �@ Ž@ {/ )ê (d (µ �@ �@ ’@ “@ ”@ •@ –@ —@ ˜@ ™@ š@ ›@ W/ Y/ ‘/ l@ m@ n@ o@ @d @0 00 0d ( Y 0 Y ) Y {@ */ ˆ/ „/ Öõ @õ /õ Ed @µ Öì /ì @ì (ì /ô @ô Aê Fê Ff /µ Bµ )0 A0 ./ 1/ 2/ 3/ Öá Öô @f (f Hf Kf v@  @ s@ 4/ 5/ 7/ Š/ / Y @ Y 0f )f Af Bf Cf / ‡/ ?/ ƒ/ )µ )ì Df Ef w@ ÖÙ Ö´ ‹/ t/ Œ/ �/ Ž/ �/ �/ |@ }@ ‘/ ’/ “/ �@ Aì Bì ”/ •/ –/ —/ ˜/ ™/ š/ ›/ h/ i/ j/ k/ l/ Iê m/ n/ o/ p/ q/ r/ s/ u/ ž@ Ÿ@ v/ w/ Aµ Ö c Ö : Ö > x/ y/ z/ Cµ Dµ Eµ Fµ Kê Gê Mê Nê
BÎ Ö + Z ¡ ÿ£ d’¬¡ O£ ²*™
0d’¬²*™ ‡« ƒ
[ { c k Q _ V  W g ^ o ‘ s ’ w ¬!¬”¬#¬$¬%¬&¬’¬(¬)¬« š
v Ž ” — ‘ ‹ …  ” s & y 0 ‚ ¬ | !” ˆu¬v¬e¬f¬g¬h¬i¬j¬t¬w¬s¬q¬r¬²=d’¬ ° ¿ . � ” ˜ œ   ¤ ¨ ¬ ° ´ ¸ , / 2 5 8 ; > A D G J M P S Ö ” Ö ¶
µ| ÿ~Y6š ± þ¡ *¸­±² éš ±² ¨ 
² ªŸØ6² µ¾¢ ² µO„§ÿì²™ B² šÆ ² š¾xŸ %x¼
³ š6² š¾¢ ² šO„§ÿí² š¸”W² ÿš ² µ¸”³ •³ ¨³ ª™V¼
YOYOYOYOYxlOYOYOYOYOY lOY
OY
OYOY
xlOYOYOYOYxlOYOYOYxlOYlOYOYOYO³ p6² p¾¢ ² p9~² p.x€O„§ÿÞ² ÿ™ w¼
? Æ?
? y?
? À66? b6? G? Æ? pdhd`.O? À? pdh`.O? y?? phd`.O??ÿ???ÿª? p??? ?? ?ö?*??6`? G6`? 5? ÿ? *? µ?{??ÿÛ*? ?????ÿÈ??ÿ?*???;?
?û?ö?*??6`? ]? ÿ? 3*? µd?{*? µ`d?{??ÿÄ*? ?d??*? ?`d????ÿ?*???
?û*??? ÿ? P*? À`d?{*? p`d`d?{*? Æ?{*? y`d?{? V*? ???*? ?`d??*? ?`d??*? ?`d`d??*??? ? ï 8 $ 8 + 8 ; 8 > 8 U 8 l 8 x 8 Ž 8 š 8 ? 8 e 8 Š 8 ? 8 ? 8 þ 8 8 8 8 ‘ 8 2 8 Z 8 m 8 s 8 ? 8 Ó 8 ? 8 ] 8 ? 8 ? 8 Ö Ö
??? – Ö *?*µh*+µr*,µ Î? ï Ö ! *?*@?µ Ë* ?µ Å?
/* Ö k $*?+?Ÿ ?=*?? *3+3Ÿ ???ÿì? ? 5
” ÖÐ Ö %
~? ?? ? Ö
Ö Œ Þ?uÆ Ù?u?d>ž e?u24?? S?u2?d;? ?
?u24?=? $Ÿ ?u24??
?u2`4???ÿÝž
?u24???ÿ?ÿ??u24~? Ÿ ? ÿ? ??u24~š ? ? 9? =?sYL?+? +?)???Ÿ ? +?7?*? ?W? ª Ö Û ? ?
7 9 Y _ k m s ? ? Æ ” Ù ” Û & Ü I? Ö ? ô? =YKÂ?üª ß
Ó C O [ g s  ? ? ? ? ? Ç????u? ?????u? ?????u? ????u? s????u? g????u? [????u? O????u? Cµ???u? 7????u? +????u? ????u? ????u? ?u*Ã?L*Ã+? ò ï ? ? L X d p | ? ? ? ? ? Ä Ð Ü è ì ï &
@& Ö 0 $+|?T+`|?T+`|?T+`?T? Ö w Ö b 6*Æ +Æ */?,Ÿ
+/?,? ?**/?,?2++/?,?2?1? ? ” ” ” ” Ö? Ö H &`? `? `?
`? ?? ? $
Ö Ö > +.š ? +??ÿô?+?d? ?

Ö ? Ö
ªž ? ?z*~6*~6x*~6z*~dl6 *~dl6
x*~dl6`d>`d6? @**~x*~?z???*? `6
`6`6??ÿÀ? ? F 8
8 f
8 ?
8 Ö *?*µh*+µ Î? 0) Ö *+µ ?*µ ?*`µ ??
/î Ö z ÿ~?
Ö O Ö : ?ÿž
*?ô?
?ÿò? ? ? Ö Ö â q*? œ? ?]?? A*?}?
*? ?? 3??? !*?}?
??~š *? ?? ??~?
?Ž`?Ž?]*?}? Ø? *? ?? ?
*??W? ? _ / / 3 / B / J / N / [ / h / k / ” D Ö *?*µh*+µx*,µ{? Ö
*?*+µq? N? Ö Õ ??? ì? “YSYæS? º?’=? ? ?=?
? æ?/?
Y??? Í?? å?? ê ?? îé?ŸÆ é?Ÿ? Ú?? ??|? ë?D?2?P?
? Ò?
? ?? àB? ? ? äô? è? íþ? ñ?? õè? ø? ú? ý? þ???? +Y?L?]?|?S?\????? ??Û? r? “?? /Y?f? œ?? {?? Â?? ??? ?? ?? ,Y?a?y@?
? µ?
Y??? ??
YOYOYOYOYOYOYOYOYOY OY
OY
O? Ì? ?? ?? ?? ??7Ê?? ?|?m? ? b e ” Ö Ö S 8 ??œ ? #Y?8??D?
{?? #Y?8??D? ? Ö * Ö , *??~? ?? ?

(? Ö *?š??`6`=? *??????ÿí*?œ??`=? *??????ÿí*?ž??? ? C $ 8 : 8 I 8 _ 8 j 8 / Œ Ö ? ?*“dd9??*4??*d??*9??*“`d`?*““d?*7??*“d`d`d?*`d“d`d?? )? Ö ? k? xÇ eý??K?
Y??YL**??v ?M+,?e,F?_?š
ý??*?pY*?d+?dd6+?d`?
:x6?Ø+:6:6 |6
~6? d6
š ?
d
d
?J?  d6 .|Y6
? ?
?
d
d6
?
?
O .6
`6
? ‘.6?
x|?O6
??ÿØ
`d.xO?
d
d6*:6: 6
?
?md6
??md6 ?
d?dŸ ?
d?dd? Å? ?
?d?
..? ?
??ÿã
.?L.?Le?{?? ?*:6: 6
?d6
?d66

.?L?ÿ.?Le
?a7
?
ÿ?O?{?6
?ÿË

?ÿ ?œÿ
.?L
?a7
?
ÿ?O?ÿ??ÿ?þ)? ? ? .

r

Š

?

?

Ü

î

ù

C

cž

Ö

Ö? Ö ? PLM*?{?úYL?? M*?x,?í*?x?ä+??,???W*?x?È ????ä+??,???K+??,??*? ” + 0 < E ? & +
3 & E
3 & *X? Ö ô 4?þš ? óÇ ?U?? ïÆ ??
Y??K? ï? ë?~?rYL3š +3? ++? dd3? ?U?=+? dd? +3Ÿ ?U???ÿç*? ? {?? *? ??? *? ó?r? ó?x?v*+?e; ? +3++?` d3Ÿ ?U?? ?ÿä? ï? áÇ |? î?tK? ó?x?L=+? d? +3š *+?$?ÿô??ÿå+T+T++? ddT*++? d?$? Í++? d?*++? d?++??|? ó?~?r? á?1? ? ? D
H
J
`
f
? ª ? ? Ì
Õ
ä
ê
3
Ö ? Ö +?oL*++???? ? 6 ? @+3*? Ë3“ ÿ~>*? Ë36*? Ë*? Ë3T*? ËT` p=??ÿ?? ? *Y? Ú*?k?`µ Ú?ÿÓž *+3?!??ÿ?ÿï? ? :

K
_
0Ï Ö T 6*?k*Y? ÏZ`µ ÏT*? Ï*?k?? **?k?q*µ Ï*Y? Ú`µ Ú? ? +
Ö Ö m L*? ?*Y? ÕZ`µ Õ+3 ÿ~x+`3 ÿ~x?+`3 ÿ~x?+`3 ÿ~?O*? Õ? *?M? ? K
(Ï Ö . “*|??!*|??!*|??!*??!? BÏ Ö
*? Y?µµ ?? Öõ Ö È Š*? Úx=*??!*? Ï?
*?!?ÿô*YN? Õ? -?M-? ?O*?M*? ?+?.*? ?+?.*? ?+?.*? l+?.*? u+?.*? ?+?.*? Ä+?.*? Ê+?.*?L? ? ,

+

/? Ö , *?W*? ÏŸ ?? ?

Ö Ö * ?[? ? ??? Ž? ?
Ö l Ö 1 ? à? ? Y*???M? ?
N? Ö ? x*µ Ú*µ Ï<*?k?? *?kT??ÿí*µ Õµ u*µ ?*:µ Ä*?µ Ê? ? *

)
?
Ö % Ö ? %Y*?N?M? O? Ö
?<?? f*? ?*? ?d.Y=|x?|
x??
|?*? ?d.`*? ?d.Y=|x?|x??|?`*? ?d.`O??ÿš*? ?*? l6*? u6*? ?6*? Ä6*? Ê66 6

?Š??m .`*? ? ? .“6`6?,`6??m .`*? ? ? .“6`>?,`6??m .`*? ? ? .“6`=?,`6??m .`*? ? ? .“6“6?,`>??m .`*? ? ? .“=`6?,`=??m .`*? ? ? .“<`6?,`<?
?þu*Y? ?`µ ?*Y? ?`µ ?*Y? ?`µ ?*Y? l`µ l*Y? u`µ u*Y? ?`µ ?*Y? Ä`µ Ä*Y? Ê`µ Ê*µ Õ<? *? ?O??ÿð? ? b
l
Ÿ

?

œ

Ö I Ö ? B@~š ?? Y? Y? x?ì?óL? ? Y@~š Æ? Ç???óL+?œW+? ? 0 0 3 " : ? Ö ? Ö ? ÓN:6:? $+??Y:?eY=š ???+ã?*6? ?šY:?ü=? /Y?gN? ^,.?L7 7+?d6? :+.?Li*“.?Laa7*“?O }7?ÿ?ÿÇ*?O?ÿ?ÿ?*? ? H

X

d

Ö ; Ö ? +Ç ?*?)ª š & 6???L? ~Å YL2U? n? YL?S+2UÑM? #Y?8,?>,?7?>?DM>? :+?S+2+2,dh?)[UU+2,dh`?)U??ÿÍÅ L*?)Y=+?`? N6+?? -+2S??ÿî66? ;*??)`6-+?`?S*`-+?`2?0`6??ÿÅ-? ? ?
$ ” / ” ? ” m ” ” ? ” ª ” ? ” Ð ” Ö ” ” )ÖÔ Ö ? ? /? Ö í Š?I?C?
F?i??j? ?$?#
?i{?i?? ?? ?i ?ž ?? /Y? ä?gK??~h;? x?=? x`?`dY>?:? x“?JK? 1? Y@~š Æ? Ç???óL+?œY;?M+,?ù,K+??*?W+???K+??*? G x G  O X  X p x X p  ? O D U D D X D D ” r x  &
/ Ö 4 (|x?
|x??|x??~?~?`? / o Ö
**:?,`?2?
@ Ö – ?2Æ ?2??? ? Ö T Ö *z?*? ? ?
ÖK Ö ? Rz?
YM?>?ÿ? C,*x`3x*x“3 ÿ~x?*x“3 ÿ~x?*x“3 ÿ~?O?ÿ?,? ?
P
/ Ö 7 +*3x*`3 ÿ~x`*`3 ÿ~x`*`3 ÿ~`? Ö Ö ! *3 ÿ~x*`3 ÿ~`? @ Ö . “*3 ÿ~x*`3 ÿ~x`*`3 ÿ~`? /
Ö ; *?YK:?,Y<Ÿ
*?3K*?? ? "
@
Ö ƒ A? ? ???ÿáÿ? ???ÿÑ???ÿÈ? ? 0 ” & ” 6 ” ? ”
@ Ö 5 )|x?
|x??|
x??~~?~?`? Ö $ Ö R (?2Æ ?2+?*š ?+S?
? ?]? ? ” ‘ ” Ö š Ö ë )=*Æ *?? +Ç ??YKL? ?? h??Ç ? *Y?Z??? ?~??+?VÀ 9YNÆ -?>? ?~2Ç =? ??ÿê? ?|?^A~p=???~2?[W? N**? -??K-2Æ c-2À ???Ÿ @–2À
-2À ?-2À ?????S-? Y???S-? Y???S?
YK9O-*??K? *?Ž??Ÿ ? òš *????K? ?? ??+*?WW?~+S*? ? ? 5 F 9 H [ a ? ã 9
? 9
9
‘ 9
Ö o Ö 7 *?KYKÆ *?/L? ?++??v*? ?
” Ö
Ö 2
*?W?W? ? ” & @? Ö Ð ŸK@?šYK?õ? ã*?õ? ç? çÆ $? çÁ?.Ÿ ? ç? çÁ?.`?2? ì*?õ? ß*?õ? û*?õ? ?*?õ? ù*?õ? ð*?õ? ô*?û?`*?ô?*?ûW*?û?^*?ûW*?û?*?û? Ð*???W*??? ? ? ? = ? & )0? Ö ? Yþ???kÀ YKÆJ? Y*?ìK? Y*?óYK?ü<?W ? ? ??W ? 1*???*?õW*???*?õYL?+@? ?+S*A??? Ÿ
*A???*?õYL?+@? +??*?õL? º?=?ÿž A+? º2?*?
?)? .? º2? º2:?,?3++:?,?3?*?ÿÅ?)?ÿ?*?ö? ? ?*?û ?h? ?*???*?ü<?W:? ? ??W:Ÿ
*A???*?û?`*?ô?*?û?^*?û?*?û?*?û?*?ô?*?ô?
*?ô???? ?H*?ô?*???i*??? ?*?õ? Â*?ô? k? k*?ô?*?ô?*?ûW*?ö? ~*?ô? ?*?û?*?õ? r*?û?\*?ö?%*?ö?'*?û?d?'`? º?? ?'*??*??? ?*? ê?ø**?ü?Y? å?ø*?ýxY<ž *?YM?ø,?|? ó*?ýxY<ž *?YM?ø,?|? ï*?û?U*?û?b*?û?*?û? *?û? ƒ*?û? ?*?õ?Œ*?ô?Ž*?ô??*?û??*?û??*?õ??*?õ??*?ü??*?ûW*?ûW*?ö<=? ??*?õ?j??ÿî*?ûW*?ûW*?ûW*?û?Y*?û?f*?ô? ü*?õ? {*?ûW*?ö<=? 6? YN*?õS-*?õS*?ú?:*?ø-S? œ-?j??ÿË*?ûW*?û??W?U? mT u {T }%T 'TT ? 5 6 f " n | ? " š " ? " ß " ë " ì " & r ô 3 P Ã Ø G T &X @ o Ö b ;*Æ 8*?+ž 1*/?,<*?)?? Ÿ ? `*?+?
*`?2?*? ? ' " 9 " ÖÏ Ö G ,? ?`? ??&? ? =?Ð? ? ?? ?&?]? ??? ? +
P? Ö è _KA?šYK?öŸ *???*?õ? Â*?úd? "? ?*?õW*?õ? È<? ??? ? ?*?õS??ÿì*???W*???L*??+? R X 1 R 1 X : ; X C F R C F X F G X ? 7 6 M R X &
@I Ö T $66`? +4?“6??ÿè? ? ! Ö Ö ? `*?ež [?L=*?e? L*?iÀ
??RŸ 5*?iÀ
2À N+-?wš *?iÀ
+S*?iÀ
2À L??ÿ?? ? 5 / J / Y / _ /
Ö ' Ö C $*Æ "*?iN*?i:*-?l*?l*??? ?
# / Ö Ö R )? ?Ç ?N? ?Æ ? ???
? ?2Ç ??? ?2? ? # ÖÈ Ö G ?K? *`?)?+?)?Ÿ ??ÿ?ÿâ? ? F ” ” ” ” ” ” 5 ” ” ; ” ” Ö* Ö x %*Æ +Ç ?=? *3+3Ÿ ???ÿì? ? A
# Ö 0 Ö i +>*?e? “+*?iÀ
`2À ?w? ???ÿÜ? ? , / # / ) / Ö P Ö t 0>*?B? (*??? š *?GW?ÿ? *?E??ÿÖ? ? 2 # # # ) # / # Ö y Ö , *Ç ?*+?4? ? ” ” Ö Ö ? q ? YKS*?S*? Y?S*? Y?S*? Ya?S*? Y?S*?YS*? ŠÇ ?? Š<? ? ŠT??ÿñ? ŠS*? ? Y

k

Ö ƒ Ö K *?? L*?d=? +*2S?ÿ?ÿó+? ?

Ö " Ö ò ÀN:? ?? ?zŸ y? #<s? *<? ?
h t ? Πz b
n
? ? 0 <? 61<? 02<? *3<? $4<? 5<? 6<? 7<? 8<? 9?L?*2?=?DN*2À “YKÆ
*?+š -? *YKå?4?
*?2K? *ç?4?
*?2K*?4? *?2K*:?#??K? é # Ô * Þ 0 Ë 1 i 2 s 3 } 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ÁP<6? {Z<6? qw<46? gA<*6? ]V<6? SóKM<16? EôKY<i6? 7I< 6? -m</6? #S<6? R< 6? ??>?DN??:? ?-? ? ) # ? ? Œ ? ? ž ? ª ? ? ? ã ” ” ù ” ” ” ” ” ” c ” ” ” g ” ” ” h ” ” ” “} ” ” ” Ž ” ” ” ž ” ” ” ? ” ” ” , ” 6 ” @ ” J ” X ” f ” p ” z ” ƒ ” ? ” ? ” š ” ? ” ” ? ” ” Öò Ö V 0?LA? ?<h<hèh?
œ *?? #Y?8*?3?>,?>*+?+`?2?>?D? ? ” ” ” Ö { Ö ?
?=*Æ +Ç ?>6? /Y+?e?g:? ?p? ?gY6+?e?:? Y??:? Y?:+?iÀ
: ? 2À “? 2À “Æ
2À “?
2À “? 2À Y:
Æ ? n? !ã*?*? +?ed? ??
??
? 2Ç ??? ƒ 2Á “? 2À “?? j*Ø?*š
*
?*? K ???? ? ??? ??? 2À ? 2À ?? ??? ?ð?j?+?þÆ*??Y=š >?ß??þ?W>??þŒ? 6 ÎŒ ??Œ ? ð
” / ” / ” / / + ” / / 1 ” / / 6 ” / / / ?
” / /
?
” / /
” ?
” / /
?
” / /
Î
” / /
à
” / /
ù
” / /

” / /
U
” / /
`
” / /
s ” / / ? ” / / Œ ” / / ? ” / / Ö? Ö M \hl?6xl6h?
:6 ?8 hz?6
h
xd6
6?
hz?6
h`6? Ëh
xd6
`d?6
`d?6*
h
`.6*
h`.6*h
`.6
*h`.6O?
6? 6? m\.? ÿdh ÿ
dh?h ÿ
dh`
? ÿdh
h`?h
h`)lx`O?ø?ÿ?*
h
`.Oš \.?O??þò? ?þÈ? ? ß

B

Ê

Î

/

=

M

S

Y

0
Ö h 6*++?+;LM>+?+?;6? ,? Å+?)???ÿæ? ? ”
4 ”
Ö | Ö y Ö*Ç *?? #Y*?+?9M>*?+? ?*?)Y6? ]? ? ,+?;W??ÿÖ%Ÿ
? ,????ÿ?? À?,? ,????ÿ?,?;W??ÿ?ÿ? &, àz~???, ?z?~???? , Àz~???, ??~?????ÿF,?D? ? ?
” ” # A ” # O ” # [ ” # v ” # ƒ ” # ? ” # ? ” # Ñ ” # ÖI Ö Ÿ U?ZY;? 3?h+;<MN6`;? -? Å,4?<3`6??ÿè?? š ??2+?w?+?0? ? 8
8
; M Ö Ö Z 2?ZY;? ?h+?&?? š
??2+?x?+?6+?+?0? ? " $ " )Ö = Ö ? ô? ÁM?d? ?,Æ ,?TM???;?D? Ö
Ö 3 *Æ *õ?4? *?)?? ?
” Ö ? Ö Î*Æ Ë+Æ Ç? #Y?8&?;*?>&?;?DYK? #Y?8&?;+?>&?;?D?.? ??*? #Y?8&?;+?>=?;?D?.Y=? j+?+“?D?+*?3?>*“?3???;W*`*?+?3K?ÿÂ? ? 4 D ” ” ? ” # Ÿ ” # Ì ” ” ÖÎ Ö ( ?x`? Ðþh`?iþ~~`?
Ö & Ö *??? /Î Ö ?xd? L? Ö 8 *? q? Ç*?cš *?T? Ü? Ç? ?

/Ð Ö +
*? u~? ?? ?

ÖF Ö 9 *?wÆ *?w? M? *?w?*? ?? ?

Ö Ö
+?+š ?? ???2YM+?x>,+?)?u6,?v
`6??Y:??:?
:9???Œ.6 ??,?}+
??<=66
d6

? R
?Œ6? 5. Ÿ %š 6
`d=? ? 6

t<??ÿË?
ÿ?ÿ?
? ?? ?? ??? ?? ?3
`??T? ?? ?3??T? ? ù " " ? 9
ž
9
?
9
É
9
Ê
9
Ð
9
Ö
9
Ü 9
ä 9
ð 9
Ö? Ö $ Ô? "Y*?&L*4;?yYM?u?,?v??YM??N,??,?Žh?
:,??,?Žh?
:-9??-,??,?Ž??-??-?~,,??,??,?Ž?Œ-9??-,??,?Ž??-??-+??,,??,??,?Ž?Œ; µ 9 8

Ì 9 8

Ò 9 8

0Î Ö ? $?ZY;? ?6???2?v? ?3`? ?3`? ?
(Î Ö > #??2?zž ??2?z???2?v? ?3`? ?
)Î Ö 6 ?ZY<? ?h?A??`? ?

Öî Ö 0 Ñ? ? Ÿ
ÿ?
??2?u??t23Ÿ
?t23??????d2?v=??Ç ????????YN??- ??-??-??2?}-?~ h?
N??- ?Œ–?d.66 hd=? !-.Ÿ ~?6à~=?ÿ?ÿá?t2`?[T? ? M 0 M ?
?
Ã
Ö ? Ö ë ??ZY<? G?h*,;::Y::`=???8? 4??`<??ÿè?*??2?}? ? *? "Y,?'? ?3`???*,? ?3`??? ? J 3 8
N 8
O 8 z 8 Ö ? Ö ?
ð?ZY<? Î?h*,;:::?+Y6? ?~? ?&zd>? ~?
?&d>???
?ÿ?
?|?*??2?}*,? ?3`??? ? ? A ” 8
R ” 8
z ” 8
?
” 8
É ” 8
Õ ” 8
Ö 8 ”
Ö
Ö ` ?
?h? N? ?? Ÿ? Ÿdx? ?6A66?
YOYOYûOYÿOY}OYÿOY0AOY0ÿOY4 OY M?OY
N OY
$OY%OY
&OY’OY(OY.O:6-?’? -???A? ???`6 ? ?`? ? d6
6
?6
? d.Ÿ ??ÿ?ž a? !6

? ? Ÿ? ?
?ÿî6? =? ?? Ÿ? ? Ÿxdx? ? Ÿx? 6? ? Ÿx? ? 6 ? Ÿd|? *? ?? Ÿ? ? Ÿx? ? Ÿ`? Ÿ? Ÿdx? ??ÿÑ
? Ÿ? d.? +6
? Ÿ? `..dd6`.`? w?? ?ÿd? ?3d?6?? d6?o?ï?o?? ?ï6,?? ?o,4?`?ï??ÿè+?o???o?í?v?o?î??ÿ??ý? К +? ?o ??+?o???e? ?;? E?? ?ÿd? ?3d?6? éš );?? .| ÿŸ
\.9~O? ?ÿß??? ? L 9 6
>
\
b
Ö Ö ? U? ?? I*Ç ? *Y?Z??? ?~???*?[W<? *Æ *?~2?*? ?~S??ÿá????~? ? < " ) " ? " E " K " L " Ö ? Ö á
î:6??
? ? ?:*?JK*`36h?
:`6*3R? L<h? è*3 ÿ~x*`3 ÿ~x`*`3 ÿ~x`*`3 ÿ~`O???ÿ?hx?:?
Y?ÀY:*`d?%??uW;hx? r3 ð~|3 ð~?*2À ?6*2À
Kh?
:6? ?`+?`dd+?d?i66? ?h`6 * .|`6
86

? F6? 7 \.
* .
~h
d+.
~h`|
~?O
z6
??ÿÉ??ÿ?
ü? * .O??ÿ? +.O??ÿu??ÿO??? ? Î

3

S

{

µ

?

Ò

á

ç

Ö ? Ö D 8*?Žd<*??Y6h?
:*?Œ??Y?l??? Ö Œ Ö ö ?"? ,?
Y:? ?O? ?O? ?O? ?O?y?`W?"*??? ?*?ƒ? ?*?Š? ?*??? ?*;Y:??6?ƒ6?Š6??6?ƒ? ??? “? ? “`d? “? ?
`d? “? ? “`d? “? ?
`d?|??|? ? Ö
/ 8 ? 8 8 µ 8 8 Ä 8 8 Ë 8 8 á 8 8 ê 8 8 ù 8 8 8 8 8 Ö q Ö S 6?”? ?”*? ?? ?? ?? ??|??y?_À
L*+.+.+.+.?|? ?
8 Ö Ž Ö ? `*???? M*??*??*??Y6ž &ž “*??*`d`d`d?*???*??? ? Q 8 V 8 Ö ? Ö ? T-Ç ÃN++?+ ??3L+??? +?-??d=+?6:??;? #Y?8+?3?>-?>?D? ? ” ” # ” ” /I Ö ? O+?{? ?66d? $`z6+?{? =?ÿá6?ÿÚ+?{? 6? ? F
5 < L Ö ? Ö O *?!*?YLÆ +??*????W? ? " " & / Ö / *?ž?W? < ? " ,??
,V??ÿó>66? 6? j*3? W6d6? ;x~? ?? ),5š ,V6`?>?ÿ?ÿÒ,56?ÿ?ÿÆ,#??V?`?6?ÿ?x6??ÿ?? ? ?
$ < N m y ? ? ?
Ö L Ö W? ? # 1Ö ? Ö *+,-??? Ö ? Ö ? \**?B+?+`?H=+?+? G+?)Y>š *??>W??ÿã??,? *%?;??>W??ÿÃ*?;W??ÿ?? ? 8 # ” / # ” O # ” [ # ” Ö. Ö ! u?N6? i*+?fY6? -??T?ÿã*? ? d?7`6? ?? 6?
-d36?ÿžÿ?-?T?ÿï-? ? š

4

9

J
W
_
s
? Öl Ö à 6`*?? 66? *?ª 6?>??ÿç,+???j? *+??;>? +??:,?j??ÿëW??ÿäW+??,? ` ? j u { < j u ? ? q 4 : ; / P : ; / \ " ; / c ; / { ; / ? µn*>? µ Œ* ?µk*+µ Å*+?µ Õ? ?.š f? ?O? ?O;? ? ?`zxdzx“O? ?ÿá;<? #? ÒO? ?
dzx`? ^+?ª Y6Ÿ
????ÿä*?*?š:+Æ
+?ªW? +,Æ ‘;,?e? ,?iÀ L+?ªW? ?ÿåW6??? W6? Ž ? ? ž ? ? ?
” / 9 : ; R : ; X ” / q ” / ; w / ; ? ; & ? ; ? ; & ? ; Ö # Ö G M+?šYM??K,??*?W,???
? ” ; & AÏ Ö A Ö*?pÆ *?p? jÆ *?p? h? ?=*? Ï? -*?v2? h? *?v2? jÆ **?v2µp???ÿÑ**? Ê`*? Ïpµ Ê**?v*? Ê2µp*?p?>? 9µ j? ÝÆ ? Ý?*? Ú?;h? *? Ú?;h?
? Ý*?pµ h*?p?
µ i=? !*?p? i*? ?.x9~?O??ÿß? ? Y

K
Q
?
œ
?
Õ
Q? Ö > 2*?w? JþÈ?WW**?w? W*?w? W*?w?å*?w? G??? )Ö 6 Ö ? B? ,?N,?šN? -+?ª;-???-=:+?oL++???-???W-??? ; ‘ 5 ; ? 1 ” ! ” ; ; ; & Ö e Ö b +?_YK?š ?*3C? **? ???**????W? ‘ ( ? (
Ö N Ö – !+?~h???+?ô;+?ô`d=+???? ? A? Ö ?L??
? Ö ? Ö ý
??<Y=? ?+**?k3*~*?ÿï ÿ~? ß ÿÿÿç À  Á    à  ٠K á P ÿÿÿÿç=?ÿš*?ý>? #Y?8:*?ü?Y6? ?;W?ÿíÎ?D?*?0*?öWd?N*-?ø-:?93?M? 3?M? ? ?(?9`?9?#?9Y:?#66? ??#6?#6 ? Ì d.6 ?#6
?#6

h6?96
?
?96
? ?9d?96

? 7 ?#6Ÿ ?
? ?? ? ? ??
?ÿÈ?
?9??ÿ^?9d`?9??ÿM?#?9?9šÿ0? ??þI-? ?? ???L?þ;*?B“d????þ(*?ýW*?öW*?ý?7*?ý? ?=?þ
*?ý>*d????ýûW*??+? ( % (( Š%( ? à 9 ? 9 ? 9 ? 9 # ? 9 # ë 9 ì 9 9 9 \ 9 g 9 ? 9 œ 9 ? 9 ? 9 Ä 9 è 9 # û 9 9 ( 9 ) 9
0 Ö ? H=>? @?(? x*?9Y`?93 ÿ~?=??ÿÝ*?9Y`?93 ÿ~xx?=??ÿÁ? ? & * F 0 Ö P D*? q*? Å ?*? q*? Ë@?*? q+ ?/*? q*? Å ?*? q*? Å ?/? Ö ž t*?*?
Y??µ q*@?µk*@?µ ?* ?µ Å+*?k ?J+*? ? ?J? =*?:š **?µ ?*µ:*? ?~x?=*Y? ?|µ ?*Y?:dµ:??ÿÄ? ? &

C
? /) Ö
*? q+?v? @) Ö X L*? q*? Å?e*? q*?k@?v*? q*? Å ?v*? q*? Å?e*? Å+?J*? q*? ?@?v? Ö ! Ö ª ?*?w?Ý*?w?ÅY:2À “#?,Y6? 2À “?3S? #Y?82?=??>-?>?DS2À
YN\.-.d`O-\.-.d`O-O-O*??? ? 2

)Ï Ö *? q? ? )ª Ö [ 5*? ?*? ?? *? z??ÿí*Y? u`µ u*? ?*Y? ?Z`µ ?3 ÿ~? ?

? Öø Ö ~ C=? :*?:š **?µ ?*µ:+*? ?~`5=*Y? ?|µ ?*Y?:dµ:?ÿÈÿ~? ? )

=
? @? Ö | M*Y? ?Zdµ ?ž @*? Å*Y? ÏZ`µ Ï*? Å*Y? ÊZ`µ Ê3T*? Ê*? Õ? *µ Ê*? Ä*? Ï?ÿº?? ?
>
K
0? Ö ?*? ?ž *?)? ?**?n?fY< Ÿ ? ? wd<*? Ò.µ ?? Ÿ *Y? ?*zd?7`µ ?**? Œ?f? á?=
?>?=?N?=?:6,?ö?@6?=? -,?ö`?Y6?T??ÿå,?ö?B6?=? -3,?ö`?T??ÿæ-? Ñ? Ö,???
K,??*?? “?žL*? Öµ Å*µ:?B?;*µ Ï? ?žL*? ѵ Å*µ:?@?;*µ Ï+Ç ?*+??µ Ú*+?Žµ Õ**? Ï? µv=*? Ï? *?v? Y?ûS??ÿç*µ Ê*? Ú*? Õh?
M+,*? Ú*? Ú*? Õ?Œ**? Ú*? Õh?µ Ë*?
µ ?,?? 1*? Ë,. ÿ~zdT*? ?*? Ë3 ÿ,. ÿ~dO??ÿÐ*? ?O? éš &<*? ??? *? ?? ? ÿO??ÿâ*?=?µ ?*?=?µk?=? 7*? Å3`*? Ú?
<`?=*? ?T*?kT*? Å3`? >+Ç ?*?w+?p*?wÆ8*?w?Ý*? ?Æ ?*? ???:*µG*µI*? ???*? ??Ž9??? ?š *?w*?w??t*?w?Òt?Ñ*?0? *µ.*µ0? I??**? ?*? l? *? l? *?w? N? *? ???t?
*? ???µF**?FµJ*?L?µL? Ûš
? =µ?*?*?š
+?Â? O+? P? š ?? +? Tš
+?Â? /+? T? ++? VÆ +? V.? ? ?Â?
++?À?Â+??*+??µ ?*+?Òµ ?? š +?Â+??? *?wÆ *?w? W??I? >*+µw?Ý??*YL?w?æYMYN2À Y:Æ Y? Kš Q6???e? *-2???iÀ
2? ? ???o? ??ÿÑ???e?
???o??-?j+?w? Nš ë+?w?Þš -??? ?? ?+?w? FS? ?+?w? WS? ?+?w? US+? ?+? l? ?>+? l? F+? s+? l?iÀ
:+?w?Þ? ,Æ ‘,Æ #?ž ,?ž ,2Æ ,22? ? >+?w? Tš š +Y? l`µ l+? s+? l`?h+? l? +? s?o+Y? ldµ l++? lµ ?++? ?µ l+? s,+? l?l=+? s?e? ??ÿòY6? ? >**? Ï`µ Ä*? Ï>*? Ä*? ÏŸ*? ?*? ??
*? Úª à / ~ J Ù à -?*µ:**?7µ ?*?7W*µ Ú*? ?ž?*Y? ?dµ ?*? Å*Y? ÏZ`µ Ï*??T*? Ä*? Ï?ÿÒ??6 ?? *?kT??ÿì ? *?k T??ÿì? *?kT??ÿì ? *?kT??ÿì*?k *?n?}6 ? *?kT??ÿî*?k *? Œ?}*µ Ú*?? Ç? ê*?7`6*?7`6*?7`66? ^?
`6? 0? 6? $~? d|d6? d|`6*?k? *?7?? T??ÿ?$? :*?k?}*?y*?n?}*?y*? Œ?}*µ Ú*?š )*? l? *µ Ú? **?7µ l**?7µ Ú?ýã+Æ *? Å+*? Ïd?J*? Ïd? ? è
,

=
?
?
?
Õ
Ø
ï

4
E
Z
l
v
?
?
?
Ï
Ú
ð
ñ
ø
0
7
H
]
q
? / Ö *?
Y+?õ q? @Ð Ö ] 5? *?wÆ *?w? N? <*? l`? *? l`*? s?e? ?? ?
3
Öð Ö Ÿ j*?? 6*?:? ,*?:*? Õ`? *? Ú? *? Ú*?`*?`? ??*?:? '*?:*? Õ`? *? Ú? *? Ú*? Ï`? ?? ? # :
? *?wÆ *?w? N? <*?+š ž
? =??Õ?**? l`µ ?*? s*? ??iÀ
L*+*?,??? ? =

"
8
9
"Ö Ö c +=*? É?e? *? É?iÀ YN? `? -???ÿÜ? ? &
#
)
CÎ Ö
*? Å?<3? % Ö 4 ?*?*µh*? /Y?gµ s*µ l*µ ?*?µ{*? /Y?fµ |*? /Y?fµ Ã*? /Y?fµ É*µT*AµX*µZ*µ[*µ4*µ u*,µq?8*? µ**?`µ!**????? ??Zµ }µ t*?? ?? ? µ6**?*? }?Ž?`µ#,?wÆ ,?w? W??A? ? <,?wÆ e,?w? WÆ [,?w? W??? M,?w? Wì?4š =,?w? Wà?4š -,?w? W
?4š *? #Y,?w? W?:µ?*µ4? HN? ),?w?Î,?w? J??VYMÆ ,Á "? ,À "N*? #Y-?:µ?**???Bµ[š *?L?µL?Ý**?#t dµ Ä*?;? ? u ?

?

Ý

Þ

H

v
" ?
?
Bï Ö ? Û?uÇ ?úŸ ù? ?õ?
? ú? 166*?ZŸ š
*?^6? š ÿÿÿø ?ÿÿÿû *µsš*?TŸ *?T*? |?ed? ? =*? Î?Ø? ?? =*?ÔW*?TŸ
*? |?eš ? =*? ÎYM?Û? G*?T*? |?ed? !? =? ???2À “*? Î?Ö*? ÎM? ? =*? |*?T?iÀ “YM?Û*?q?wN,Æ -? W??A? -? J?,?WW6?WšR*?Tœ **? |?edµT?
*Y?TdµT*? |?eš 6?!6?š*?4? **???Bµ[? %*?T*? |?ed?
*µT?
*Y?T`µT*? |?eš 6?Ï6?É*?4? *? #Y?8µ?? 4š
*?T? ‘*???Bž *?[ž *??*Y?[dZµ[?GW*µT?{*?TŸ 1*?T*? |?ed? !*? #Y*? |*?T?iÀ “?:µ?*µT**?[d?µ[?4*?4? **???Bµ[?š*?TŸ ?*?T*? |?ed? /*? #Y*? |*?T?iÀ “?:µ?*µT**???Bµ[? Ö**???B*?[`?µ[? ?*?Zž ? ?kY=Ÿ ?*?4? *? #Y?8µ?Ÿ ? ž -?u24?? ?u2??
š !? š ?
?ÿ?ÿÕš
*?^6? 6? *?”*?I*µ4*?Lµ m*µX? ? ? 0

$
H
I
c
?
Ï
é
ø
&
?*?w?Ø>*?w?Ú6? % ÿÿÿö öÿÿÿ? èÿÿÿû z ? ? ? ? 0 1 2 è 4 Ï 5 6 Ü 8 ö*?w?Ó?*?w?â?*?w?â?*?? ? =*?ÔW?*?w?â?*??
*?w???*?w?â?*?wt?ã?*?w?ã?*?wt?ã?*?w?ã?*?w*?w?À??Â?? =µ??*?w?àW? ? Ð
œ
?
?
º
Ë
Ö
æ
ñ
þ

%
6
>
G
C? Ö *?d? ÖÕ Ö h @*?ZŸ 9š ?L*? meè??? %*??*?[*?Z??AW*Y?[`µ[*µZ?? ?
>
B? Ö ý À*µ:*? =?Ò? ??? µ Ú*??µ Õ*??? =?Ù? ?Ÿ? d*? Údµ Ï***? Õ?DdZµ ʵ ?<=*?wÆ *?w? O<*?w? Q=*?? 5**?q? ?µ Õ***? Õ?DdZµ ʵ ?*? |?ež *?"*?I?D*??**? Õµ ?**Zµ ʵ Õ*???µ Ï*?q?? w*?q?:*?q? Õ`dY6*? Õ`??? &*?q?:*? Õd`? *?q?:*? Õd`6*?q? Ú*?q?`dY6*? Ï`??d? t*? Ïd`6? e*?wÆ *?w? W??{Ÿ -? ?? ??*? Õd? 6? ??
??6? -??6? %*?q?:*?q?(`6*?q? Ú*?q?`6*??*? Õd?iµ:**? Ú???d*? Ïd?iµ Ú*?? z*?? h
lµ ?***? ??Zµ ʵ Õ*??x
l?µ Ï*? Ï? *Y? Õ?D`µ Õ*??*? Õdzµ:*??*? Ïdzµ Ú*?wÆ *?w*?W*?d?Ã*?? C*? ?Æ *? Ê*? ???? *? Ï*? ??ŽŸ *µ ?**? Ê*? Ï??µ ?*µ.? W*?wÆ *?w?ã? ž?? ? #

3

4

i
?
?
?
?
%
V
l
}
~
Ž
?
?
å
0
e
?
?
&?
?
Ö? Ö *?? Öª Ö v P*? Õ*? ÊŸ C*?wÆ ?*?wÆ ^*?? Vs?
*?w?Ó?? =*?ÔWr? *?q??
*?q+,-?µ ?? *?q?? ? =*?q?ÔW?*?wÆ -*?? $L? ? =*?ÔWrŸ
*?q+,-?µ?+ó??? *?wÆ *?w?Þ? ?+?YL??6+Þ??? ? =+?-*?ç?+û??? ? =+?-*?ç?+ú??? ? =*?ÔW? =+??Õ?+â??? +?L*M?
Y*+,?Ì???+Ü??? e+?LÄ+?*? Y? d? g? =Â+?*? /? g/? g?+d?5Y<ž ? g`?3? g? ? g? +? g?
Y*?Å???+ü??? +?L*M? Y,+??YL?P+?M?+ë??? ???Ï?æ?+ù??? 0,??Ÿ (*? Y*?ðµ ?+?L*? ?++:?,`?2?ç?+??? !?öW? =*?ÔW? = ??ý?è?+??? ?
Y*?È??? =*?ÔW?6+??? ?b??b+?YL??6+??? 6+?YL??6*?wÆ%*?w? R?s? *?w???<? t? *?w???W,+?Ÿ À “?>W?ÿÚ,?D?êW? urŸ n6? Z+?<? X?}? ? X??? 😕 X?iÀ
L=? ? Y+2S??ÿð*?q?wèµ @*?q?@? d? A? *?q?w+?êW? =*?ÔW?s? *?wÆ
*?w?Ó?*µN? # ' s ) è * ó 1 æ 3 ? 5 H ; ? O ! P % Q µ R É S . \ ? ] ? ^ ` ? a Ò b Ý n ' q B r ? t ? u ? w 8 x j y å z à  ? ? S ƒ ` ? Á ? þ Š Œ Ž û???*?wµ L?ü? *?H? =?*?ç?? =?Ø?? =*? Î?Ø?ÿ*??3?õ? =???ì*?wÆ *?w? WÆ
*?w? W? ?? ??4š?? =? ƒ??à??*?O?ª*?9??*?w?Â??*?9??*?}?Ž??*?}?Ž?w*? ??Ž?l*? ??Ž?a*? œ?Ž?V*? œ?Ž?K?
Y*?É???8*?P?1*?d?'*?w?Õ?*??
*û?a?
<? #*?wÆ ?2?
Y*?Ê???ã? =*?ÔW?Ø??*?š ? ?? ?õ? =*?ÔW??*A?9??I? *?w?Ì*?9??eŸ .dŸ '-Ÿ ,Ÿ 4Ÿ YŸ
?? Ÿ? =*?ÔWdŸ
Y? ? A?
*?w? ?? <*?w?}? 2*?w4? ? ?? ! ?? ? œ? /? ?}? ? ??èYŸ *?qµ0*?q?d/?ä???Ž??Ÿ?*1??µ?É/? &*?w? ??è? ??ed? k? =m??Õ?Ÿ ?? ? =*?ÔW?
Y*?Â????*?O?z? Õ W ! Š + R . ? 2 R c R ~ ž ? R ? Æ*?q?
< ?? ? œ??2À "M?
Y,?Ë??c? ?}? !2? ? ?? ?? ? œ? ? ?YMÆ n,??YN?S-,? ?? ? ?S-S-??a? !,? ??
,?o? –? YS?S? ,? œ?
,?o? -? YR?S,??? =*?ÔW*?qµ0*?q?dcŸ
2?Å?>?D*?w? W*?w?å?µ?-?YL??Æ
? ? ? ? Y-???S*? #Y?8?>? Y2À “?4?>?D?µ?Í*?w?Â? ???*?{?æ??*?wÆ?*?w?Á?ž?ö? %*? #Y?8Þ?> ???>?D-?µ?u?
Y*?Ç???d?%?d?’? =?Õ?L+Ù??? .? =? #Y?8ß?>?}+???2À “?>?D?Õ?+??? #+?? k? ?? k??2À “??æ? í+??? k? ?+?????? $? =? #Y?8Þ?>4??>?D?Õ? ?? ?+¸¸§2À “YL¶*š ˜² =» #Y·8߶>+¶>¶D¶Õ§ {+¸‰A  ²š
² =+¶Õ§ b+丣™ ²�+¸¶iÀ
:§ :+߸£™ +¸YL¶+š ±
½ Y:+S-S¼
S
S*,·°*µN± ° ˆ ‡
” ” ” *
” ” ” * 9
” ” ” * Q
” ” ” * }
” ” ” * –
” ” ” * ´
” ” ” * Î
” ” ” * Ø
” ” ” * ÷
” ” ” * ø
” ” ” * (
” ” ” * )
” ” ” * E
” ” ” * P
” ” ” * h
” ” ” * �
” ” ” * ž
” ” ” * ½
” ” ” * á
” ” ” *
” ” *
” ” ” *
” ” * )
” ” ” * N
” ” ” * g
” ” ” * ž
” ” ” * Æ
” ” ” * è
” ” ” *
” ” ” *
” ” ” * A
” ” ” * X
” ” ” * v
” ” ” * ™
) # ” * ±
) # ” * Â
) # ” * Î
” ” ” * ó
” ” *

” *

” * *
” ” * 3
” ” ” * @
” * I
” ” ” * _
” ” ” * ˆ
” ” ” * Œ
” ” ” * ®
” ” ” * º
” ” ” * Ç
” ” ” * Ñ
” ” ” * Ú
” ” ” * õ
” ” ” * û
” ” ” * þ
” ” ” * ”
” ” ” *
” ” ” * %
” ” ” * 0
” ” ” * 9
” ” ” * D
” ” ” * O
” ” ” * Z
” ” ” * e
” ” ” * p
” ” ” * {
” ” ” * Ž
” ” ” * •
” ” ” * Ÿ
” ” ” * ©
” ” ” * ¼
” ” ” * ã
” ” ” * î
” ” ” *
” ” ” *
” ” ” *
” ” ” * /
” ” ” * a
” ” ” * w
” ” ” * ‡
” ” ” * ‘
” ” ” * ¢
” ” ” * °
” ” ” * ½
” ” ” * À
” ” ” * /Û
” ” ” * ý
” ” ” * ‘
” ” ” * E
” ” ” * L
” ” ” *  
” ” ” * È
” ” * Õ
” ” * â
” ” * ð
” ” * ó
” ” * /
/
*

/
*
” 4
/
* C
/
* R
/
* ^
/
* c
/ * Š
/ * ¥
” ” ” * Ø
” ” ” * ì
” ” ” * þ
” ” ” *

” ” ” *
#
” ” ” *
*
” ” ” *
?
” ” ” *
M
” ” ” *
i
” ” ” *
¯
” ” ” *
Â
” ” ” *
Æ
” ” ” *
Ò
” ” ” *
ù
” ” ” *

” ” ” *

” ” ” *
(
” ” ” *
Q
” ” ” *
b
” ” ” *
z
” ” ” *
¯
” ” ” *
Ù
” ” ” *
” ” ” * K
” ” ” * d
” ” ” * €
” ” ” * —
” ” ” * ·
” ” ” *
Ã
* Ä­ Ö è …*´hŸF*YL´h
Ÿ+YN´h
Ÿ
-Y:´h ŸÖY:´hŸ­Y:´hŸ…Y:´hŸrY:´hŸ¹¶> ”¸‡¶>¶D¸ä±  ¯
´q» #Y·8û¶> �¸¶>¶D¶µ±¶X±
Y:´ q¶@´ q¶;±
Y:
´ θø¸á¶@¸á¶;± Y:
´ θó±Y: ´ q» #Y·8û¶>¶D«ÿ¶µ±¶J±¸öW² {¸ô¸âY:Æ Q¶@±Y:´z¸ˆ´ �¸ˆ´ ·¸ˆ±Y:´ Þ» #Y·8û¶>¶D ¶µ±-¶K±+YN´ Þ*?Qš9*??)*? Úd*?? º*?_*?? ?*?4š
*? |?eš *µ4*?”*?I? *?l?? %*?l?{*?l4?z“? ??ÿØ*µ[*µT*?I*?F?*?5š e*?_*?d*?!l? **?V`µT*?I*?F?*?w?Û? ? r
9
J
ƒ
?
Á
Ô
#
1
6
=
Ö Ö ?*?
>+Y:?}? n?}?iÀ
Y:??aŸ )? YM?S??6? Y??S`???ªÇ ?Ž??Ÿ #?é? ?ª?L’?aµ?? `??*ž ? ?a*µ0*?d? ? i O
/
m
/
~
/ ?
/ ?
/
?
/
E? Ö Î ?*?? 4? ?? $??
??? ??*?[ž *?
ž ???????*?+íh`????*?wÆ é*?w?É?
??? *?w?º? ??*?w?Í? 6??
??? (*? lž !*? s*? ld?iÀ
2*?w? ???
*?w? >??? ? }

4
:
j
y
?
?
ä
” ï

*
>
FÏ Ö
*?Lµ m*µ#? @ Ö – !*? #Y+?:µ?*?”**???Bµ[*?I? @ q Ö 1 %+*?:*? Ú*? Ê*?W??*?w+*?:*? Ú?Æ? @Ï Ö . *?wÆ
*?w?ß? ?
Ö ? Ö ? f*?P*?wÆ
*?w?Ü+?ì:š Ç 3*? Y*?ðµ ?*? ?µ T*? ?+?ë*? ?µ E*? ?,?é?+?ë*??*?? ? A

” !

” Q

” D? Ö 5 *?Qš *?š
*?w?Ù? ?

@ª Ö *?w?Ô*? Êd?i? Öó Ö > *?wÇ ?**?w?æ*?w? @??? ?

/ª Ö ] 7*?w?ÄYKÙ??š !*??š *??š
*ù??? *??? ? 0 ” 5 ” R? Ö a ;? ?? ? =??? e? ? =??µ f?*?zYKÆ *? MŸ *?Þš *?È? ?
: /ï Ö c ?*?>*µ5*?wÇ
š *µQ?*?:d<*? Úd=? Ç*?ZŸ *?^? *?"*?I*µQ?? ?*?*? |?e? ƒ*? Êd? y*? Êd?D`? k*?\? *µQ**?V*?dd?µV?*?\*?`? *µQ*µR**?Vµa?*µQ**? |?e*?d*?V*?d`?µV?*µQ*µ_**?Vµa?*? Ê? [*?\? *µQ*?w*?w?Út?ã?*?\*?`? *µQ**?\dµR?*µQ*?w*?w?Ú?ã?*?W? X*?:? *µQ*?w*?w?Øt?ã?*?:*??`? *µQ**?:dµR?*µQ*?w*?w?Ø?ã?*µQ*?w?Ë? ? ?
N
š
?
à
ó

*?:d<*? Úd=? ?*?Q? =**?a*? |?e*?d*?Rdh*?*?dl`*? |?e*?d?iµV? K*?Qš D*?? +*?:*? Õ*?# ` ??*? Õ*?:`d6? 8 ð? 1+x?x????+*?#“??ÿ??ÿÉ*?q?wÆ K*?q?w? W??AŸ 9? =??Æ 0+*?:*? Õ*? Ï??+? =??*?:*?#` `??+??+*?:“*?`*?#??+??+*?:“*?#`*?:`*?“*?#`?+??+*?:“*?:“*?#`?+??+*?:“*?:“*?#`?+??+*?:“*?:“*?#`?+??+*?:“*?:“?+??+*?:“*?:“?+??+*?:`*?“*?:`*?“?+??+*?:“*?:`*?“?+??+*?:“*?:`*?“?+??+*?:“*?:`*?“?+??+*?:`*?“*?:`*?“*?#`?+??+*?:`*?“*?:`*?“?*?#*? t?Ždz`?>*? }??*? t??dz6*?6? @*? t*? }? +*? t*?:“`??? +*? t*?:““??*?ZŸ s+6??+*?:`*?`*?]`*?“*?`*????YN*?Z?U+??+-*?:`*?`*?]`*?“??*Y?
*?`µ
? [*?3š T*?4š M*?T? E+2??+*?:`*?`*?]`*?“*?:`*?`*?]`*?“*?`?+*?:`*?“*?*?d`*?!`??+??*?ž i*?[*?l?? ]+*?l*?[*?:`*?`*?]“??+*?l*?[*?l?*?[d*?:`*?`*?]`*?`*?“??? W*?4? -+*?:`*?`*?]“*?
*?`5??+??+*?l*?l?*?:`*?`*?]“??*?Z? ø*?T? ñ*?T*? |?ed? á*? |*?T?iÀ “YN*? Î::?6?+š ? ??+?+d? .6?+?+d? ??? ?
??ÿÜY6Ÿ r-*???B`?2??6+*?:`*?`*?]`*?
“*?`5??+??+-*???B`?2*?:`*?`*?]`*?
“??+??*? |?ežB+*?:`*?`*? Õd*?9??+6??+*?:`*?`*? Õd*???+*?:`*?`*? Õd*?`?5*? Õ d>*?*? |?e? ù?Ddd>*?“Y6*?`d6*?:*? Ê`d6+? â.??+d*?:*? Õ`dd?+?+*?:*? Õ`d*?:*? Õ`d?+? â.??+“?+? â.??+“?+? â.??+“?+`?Dd*?d? â.??+*?\`?Dd*??’+??6*?? È*? |?e? ?*?T*?V`? /+*?:`*?“*?!h`*?!3??+9??? +??*? Ã*?V`?iÇ 3*? |*?V`?iÀ “dÃ??:*? Ã*?V`?l? *? Ã*?V`?iÀ “:+*?:`*?“*?!h`????ÿ5?*?wÆj*?w? M?_*?wYMÂ*?w??*? ?d>*?w?Ò*? ?d6*Y? ?`µ ?*Y? ?`µ ?*+::?:? Ú? Õ? Ï??? Ê6?W6? ÕŸA? â.???:`? Ú?:`? Ú`d??:? Õ`d? Ú?:? Õ`d? Ú? Ï`d?? â.???:“? Ú?:“? Ú`?? â.???:“? Ú?:“? Ú“?? â.???:“? Ú?:“? Ú“??:“? Ú?Dd`? â.???:`? Ú?\`?Dd??’? ÏŸ@? â.???:? Ú`?:`? Ú`??:? Ú? Ï`d?:? Õ`? Ú? Ï`d?? â.???:? Ú“?:“? Ú“?? â.???:? Ú“?:“? Ú“?? â.???:? Ú“?:“? Ú“??:? Ú“? Õd?Dd? â.???:?:`? Ú`???Dd?’??+*?:*? Ú*? Ê*?W??+?Šž@+??ž9*? ?Æð*? ???:**?G`*? ???pµG*?Gœ *Y?G*? ???`µG**?I`*? ??ŽpµI*?Iœ *Y?I*? ??Ž`µI*?Nu? *µ.*?.š #? š ?
*?Gš ? *?I?
*µ.?*?w*?F*? ?d*? ?t?áž *? ???d? 6ž *? ??Žd? 6š
??
*? ???6š
??
*? ??Ž>š )*?w? B6*?w? C6*?w? H6*?w? I>? Å*?w? Hž ?*?w? Iž ?*?w? B*?w? C*?w? H*?w? I*? ???*? ??Ž?ƒ? *?w? B? *?w? Bd`6*?w? B6`*?w? B*?w? H`?d6*?w? C? *?w? Cd`>*?w? C6`*?w? C*?w? I`?d>*? ???*?Gd6*? ??Ž*?Id6 ? K`? A ? ` ?
*µ.? m*d?*d`?? G ? 3` ? ** d?* d`?? *?*?.? ?*µ.*?Fž **? ???*?FdµG? **?FtµG*µI*?Ft?*? ???*? ???*?Fd?*? ??Ž?|*? ???*? ??Ž9??*?w*? ?t*? ?t?Ñ*?Q*?G? a+*? ?*?:*?Gd*? Ú??+*?:*? ???`*?Gd*? Ú*?G*?W??+*? ?*?:*? ???`*?Gd*? Ú??+????+*? ?*?:*? Ú*?Id??+*?:*? Ú*? ??Ž`*?Id*? Ê*?I??+*? ?*?:*? Ú*? ??Ž`*?Id??+???&*µF*?š
*?? ++??+?ƒ+?Š+??9??*?? Ó? é? %+*?:*? Ú*? Ê*? Ï??(.~??? ?+*?:*? Ú*? Ê*? Ï??).>6666Y:??`
d??>6 ? Yz`>z` “zdd `?z“ dd`zdd` dd?? ?ÿ???*?w+*?:*? ?d*? Ú*? ?d?Ñ*?Q*?w+*?:*?F`*? ?d*? Ú*? ?d?ï+??,Ã?K,Ã*?+*?:*? Ú*? Õ*? Ï9??? >?Š ? T B ã
8 %
8 M
8 ?
8 Ù
8
8
8 ?
8 ì
8 ?
8 ?
8 Ö
8 !
8 ” ” ” 5
8 ” ” ” V
8 ” ” ” \
8 ” ” ” ]
8 ” ” ” Ó
8 J
8 R
8 ?
8 ?
8 ç
8 ú
8 ”
8 !
8
ß
8 8
&
8 8
?
8 8
?
8 8
?
8 8
Î
8 8
Ú
8 8
å
8 8
í
8 8

8 8

8 8


8 8
(
8 8
6
8 8
=
8 8
K
8 8
R
8 8
~
8 8
è
8 8 &
8 8 @
8 8 ?

8 8 ?

8 8 â

8 8 ï
8 8
8 8
8 8 ~
8 8 ã
8 8 A
8 8
V
8 8
m
8 8
ž
8 8
å

8 8 A

8 8 F
8 d
8 ƒ
8 Š 8 &?
8 ( Œ Ö p œ
`6=œ
`6>*?G`=*?I`>*?G6*?I6*? ???? (*? ???d=*? ???d6`*?G?d6*? ??Ž? (*? ??Žd>*? ??Žd6`*?I?d6*?Ft?=+?|+?Šž [+??ž T+*? ???*? ??Ž9??*?w+*?F`*? ?d*? ?d?Ñ*?c? +*? ???*? ??Ž,?e?`:,??? ,?iÀ “:? ,??2À “:,??2:+:Y:Ì?.6?.6 6
å??? å??š 6

??? ? [ š
`??? ? DŸ `???
`? )Ÿ ” `? `???
`? ?
+?+šV?*šK66/?,Y6Ÿ ?)?? `6å??? ??+d?)/? 3Ì?.Y6? ? `6/?-?+d? ??+d?3*? |*? É:::Y:Ì?.Y6? ? `?2: 6

?e? z
?iÀ “Y:
Ì?.Y6?
?
`?2:

?16

?16

? G
?
š )
œ ? ?
?n
?n? ?
?ÿ??j?j*? |?e2? #*? |*? |?ed?o*? É*? |?ed?o??ýž? ? %
” / !
” / 6
” / ” o

” / ” ” ” 

” / ” ” ” ?

” / ” ” ” ?

” / ” ” ” Ö

” / ” ” ” ?

” / ” ” ” â

” / ” ” ”

” / ” #

” / ” H

” / ” L

” / ” d

” / ” ?

” / / / ” ?

” / / / ” “?

” / / / ” ” Ï

” / / / ” ” ” Ø

” / / / ” ” ” ”
” / / / ” ”
” / / / ” ” !
” / / / ” ” ‘

” / / / ” ” 5

” / ” a

” / ” g
” / H? Ö / *?c?
*µ.*µc? ?

G? Ö Y 3*? ?Æ
*?c? ?*? ???*? ???*? ??ŽWŸ Ÿ ?B?@W>6?Bd6? j??Y6!?
~? ?GW? C=? >? &?
Y6>?
.? 6?+? ? ?
?GW?ÿ?ÿ??F?D?%N?f? ? #Y?8+?>-?>?DL+????qÀ 2:*µ?*
µ!Ð?? ÍÖ?? +É?.Ÿ Ó??? ?f? Ô-?? *
µ!*?? µƒ*?R*?S*?ƒ?þ*µƒ*µ!*?? µ?*
µ!?? YŸ
+??;W?ÿì*?T+?Bž
+?D? ? Ù? =>??Õ? ?*?C*? Ë3? } # ñ H O?U*? Ë3 ÿ~x ?`<*? Ë3 ÿ~=* ?“?C`?? å*? Ë? å`?J*? Ë` ??|N*? Ë ?`?|:*? Ë ?“
?;+?!??>Ë?>+?R?>?Dµ Î*?T?
?? ? Ë + <
Q
"
T
"
b
" c
" À
" Ç
5 Ò
" í
" " " 3
" " " # L
" " " # Z
" " # v
" " # ?
" " # ?
" " # œ
" " # ?
" " # Á
" " # Ç
" " # Ö
" " "ð
" " " :
" " 2 K
" " 2 ?
" 2 ?
" 2 µ
" 2 Ä
# 2 Û
# 2 í
# 2 î
# 2 "ü

0
ó

ù

þ
W
\
?
Š
?
?

& 1(ï Ö ? N*?gYNÆ
-? \? ?? *?E-µ a-µ \*??Á 2š *?=*?j*?B*?S?W*?T? 4 H H ? K

H
& M
T? Ö y
d*? ?Ç ??Q?O,?.6? È?+ž ?*??*???Bd??.? }*???Bd? ? Ÿ
d? ],/?-? R, ?,? H>? È,?-Y6Ÿ 6*? |? #Y?8,?>? È?3?>?D?n*? É?n`>?ÿÀ*? | ž*???D???j*? É? ???2?j*? | Ÿ???j*? É?j*? |?eš *? +? 0**? |?e? *? |?e? , ?,? ? µT*µV*? /Y?fµ Ã*? Ã*? |?e?h? ? ?
?
” Ï
” æ
” )
” M
” p
” ?

?

?

?
” @ Ö r B>@? *? ËT??ÿð+*? Ë@??J*? q*? Ë@?*? q*? Å ?/? ?

J Ö *?*µh*+µ q? h Ö
*?*
µh? ƒ Ö
*?*µh? j Ö *?*µh*+µ q? Ö , *?*µh* ?µ Ë*? /Y?gµ É? “/ = Ö à
J?ª+52À “Nî-?*? H?g6+?? +? ?2S,? æ.O??ÿâ?%?
+5S?
+5òS+&S*+52À “µ{*+*2À “µ Ô*? ? ?? ? µc?V*1?G666*?gÆ ??ÿô? Y?ò:*? É?j*µ cµ `*µ*?6šÔ*:? áÇ ? Í? ËY:?1z?T?1 ÿ~?T? Í?-? Í?$?
Y?õq?q? ê?? Í?$?
Y?õ Ó? Ó? ê?? Í?$?
Y?ĵ Ø? Ø ?? Í?$?
Y?ĵ Þ? Þ ??1Y`?1?Y6œ F*
?=*? ??ï*? ??ï*? ??ï? î?tW? î? ê?J*? ?? ê?*???? #Y?8?1?>??>? ã?>??>?D?/:’?`? å?`*?c?
?1?+? `? á?`6*? ǵ q? Ç?+ž ? Ü*µ q?+? ÜÆ ? Ü?“6? *6=? ? ?S? æO??ÿè*µ q?g*? qÇ ?,O+(?1S+!?1S? oÇ ?+? oS, ?$?hO6?-6 =?L+ 2Æ+ 2Á ? 7? ? 2Á ? + 2À ? ? 2À ?š + 2À ?“6?+ 2Á *? ƒ+ 2À *?Y? v*+ 2À *µ ??-*? ??X:

?? ? È
?Ÿ À “:
*? ?
?VÀ
:?-
?2“?-?-2À “?2“?-?-2À ?“?-?ÿ?? ? 2Æ + 2? ? 2? š ^+ 2Á “? T+ 2À “?26

þ? ? “6? 0? æ ., .? ? ? 2Æ , . þ?
`6? `6? ?þ?`,lh“6: -ð?*š A-ï?4š
-ñ?4? ?g? ‘?Ž??? ????g? ??š ?Ž??Ÿ?}?Š-ï?4š
??~? ? 6
-ï?4š
??~? ? 6
? Y??: ? Y ?Y:? ?Œ??Ž???-ð?*x?? ?????? ?í6
?6
? ?}?e? 6
6

? ? ??e? `6
66
?
? ?}?iÀ
😕 ? ?
d?iÀ
:6??Y6SŸ Å?a? ? YA?SA66š ?

d`6? ? ýh`6? š 2À ?~? 2À ?2À “?2À “?2À Y:Æ ?š ?? ??????þü ??
?s? ?}??? ??? ?í` ?í,lh“6*?=? Y*? ??:
6
*?6š1
?
?
?
? î?
? å?
?
? á?*? ??í6
*?c?
?1? ??*?q*? ???*? ??íd?*? Ó*? ???*? ??íd?*?q*? ???*? ??í?/*? ?*? ??í`??*? Ø*? ???*? ??íd?*? ??í6
? #Y?8?1?>??>? ã?>??>?D?/:* ???j
?? ÜÆ *?j
? Ü?*? qÇ
*?j Æ *?j
? ?í66? Od,?6
*

?j ??*? ???*? ??í
?J*? ?*? ??í
`??,`6?ÿ?*?j?g?Ž??ð-?*? ?g?+`?+*?j*,??j
d?-`?>=?1+2Æ Ñ+2Á ? E? ?2Á ? +2À ? ?2À ?š &
@??
+2À ??
+2À ?? Ê+2Á *? +2À *?Y? µ? ?2Æ +2? ?2? š Ÿ+2Á “? ?+2À “?2 þ? &*? ??í6
+2À “?*? ????T? d
@??
?
+2À “?? G? æ.,.?
? ?2Æ 4,.Y6 þ?
???
? ?
À??
?? ?+2S? æ,.O??þÏ*? ??íd<,? S*? ???,`*? ???,“,d?J/`

” O

” V

” [

” 


?


?

” ?

” Þ


?


ñ


5

” 6

” \

” q

” t

” ?

” ?

” ?

” Á

” Þ

” *

” Y

” ) ?

” Í

” ó

” ô

” û

” $

” (

” .

” c

” r

” ?

” ?

” ?

” ª

” ?

” Â

” Ã

” /

” 0

” E

” F

” O

” m

” ?


?


µ


?


ò


4

” =

” P

” V

” u

” ?

” ù

” ü

” “Ë

” Ú

” ö

” I

” [

” i

” ?

Ì

ï

U

r

?

?

?

Ì

?

/

? U? Ö j J*? ???L*µ ?*µ*?ƒ+?*µ? ?+??a? ?? ?+??a? ?*??Á 5?
*?ƒ?ÿ*µ? ? D
? Ö Ö D 8*? ?*? ??í`??*? ?`z?ï*? ?`?ï*? ??ï*? ??ï? ? Cï Ö , *??*? Ë?ù? ??a? ?? ??a? ?? ? CÏ Ö ž t=*? ??í? Q*? ???`?p>*?q*Y?Z`µ?*?q*? ???“?*?q*? ????/“=?ÿª*? Ø*? ???*? ??íd?? ?
[
? (Ô Ö ƒ *µ*?C*µ*1?G*? Þ*? Ë?*? Ë?pY=ö?
? Y? ?*µ*?C*µ*? Þ*? Ë?*? Ó*Y?Z`µ?*? Ó*? Ë`?*? Ó*? Ëü?/*? Ëü3*? Ë3? 6*? Ëý3*? Ë3? %*? Ëþ3*? Ë3? *? Ëÿ3*? Ë3Ÿ
? Y? ?*? Ë3>*? Ë36?þ?L? vª ÿÿÿ ? ã P [ÿÿÿ x f H dÿÿÿÿÿÿ ?ÿÿÿ Ô*? q*Y:µ z*? q*? Ë?%? ?*?g:66Ç
?þ?*? q ?užþ??ÿñ? bÇ ? a? 😕 ?è?Œ?ÿâ? ]?6
? 5*? Ë? b? ^?JdYt?|?6Y? Z`µ Z? 7*? q? b? ^? ]?uY6Yt?|?6Y? Z*? q? u`µ Zµ ]µ b?`6d=?ÿ+?ý?*??ý?*?E?ý?*? Ë??MÒ,?å?ý??+d??+??ý?*?D*?T?ýx*?c?ýq? ÜÆ *? Ë? Ü?J*?D?ýT?? Ü*? Ë? Ü?J?ý;*?
Y??µ q?ý,*? Ë3=? Y?òN*? É-?j-*µ c-µ `? ? Y?ëYM-µ?,???üî-?ñ?üç ? U
>
Ñ
Ù
<
Z
i
t
?
œ
?
ê

<
D
O
X
l

?
?
È
?

? V? Ö F :*µ ?*?n*?ƒL*??M*??N?
Y+,-?Í??*µƒ*µ?*µ?*?D? "EÏ Ö 4 *?gYLÆ *? É+?mW? ?
"DÏ Ö ` 6=*? É?e? $*? É?iÀ YNY? [?µ [-µ a??ÿ?*? É?p? ?
.
Ö
Ö [ :*?#=*? m?a?Le ?œ '+'dYt?|?xµ [+µ _*?T? Y? ?? ? 9
? *W? Ö & ? ó? ï? á? î? ê?J? ? Ö *?* µh*+µ Þ? ? Ö *?*
µh*+µ Þ? E Ö & *?*µh*+µ Ø*,µ Ô*-µ Þ± Ÿ Ö & *·*µh*+µz*,µ �*-µ ·± ¬

Iklan

About ksatriawap

Menyelam dan Menerbangi Jagat Maya Lihat semua pos milik ksatriawap

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s